Uchwała Nr IV/42/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

w sprawie  aktualizacji  wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002 – 2004 przyjętego uchwałą Nr 843/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.09.2002 r. i określenia planu rozwoju na rok 2005

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 11 i art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                     o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) i art. 4 ustawy    z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących    z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania (Dz. U. Nr 46, poz. 293 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się aktualizację wieloletniego Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2002-2004 r. i określenia planu rozwoju na rok 2005 –  zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

                                                       § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

                                                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.