Uchwała Nr IV/41/02

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.        o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/4/2000 Rady Społecznej z dnia 9 czerwca 2000r., zmieniony uchwałami Rady Społecznej Nr VI/5/2000 z dnia 27 listopada 2000r., Nr VII/7/2001 z dnia 27 marca 2001r., Nr VIII/10/2001 z dnia 27 lipca 2001r., Nr IX/13/2001 z dnia 20 grudnia 2001r.,       Nr IX/18/2002 z dnia 23 kwietnia 2002r., zatwierdza się zmianę wprowadzoną przez Radę Społeczną w uchwale Nr XI/19/2002 z dnia 1 października 2002r. polegającą na skreśleniu w treści §7 ust.1 pkt.6 w brzmieniu:

 

"Rejony terenowe:

c) nr 6 przy ul. Energetycznej 1 (przy Zespole Elektrociepłowni)

d) nr 8 przy ul. Kaszubskiej 25 (przy Zakładzie Urządzeń Okrętowych "Famor")

f) nr 10 przy ul. Glinki 155"

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn.zm.) Statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala Rada Społeczna zakładu i przedstawia do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Przepis ten stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w Statucie (art.39 ust.3).

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy został uchwalony przez Radę Społeczną uchwałą Nr V/4/2000 i zatwierdzony przez Sejmik Województwa uchwałą                nr 450/2000 z dnia 10 lipca 2000 r.

Statut zmieniany był zatwierdzonymi przez Sejmik Województwa uchwałami Rady Społecznej Nr VI/5/2000 z dnia 27 listopada 2000 r., Nr VII/7/2001 z dnia 27 marca 2001 r., Nr VIII/10/2001 z dnia 27 lipca 2001r., Nr IX/13/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. oraz             Nr IX/18/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r.

W dniu 3 października 2002 r. Dyrektor WOMP w Bydgoszczy przekazał uchwałę Rady Społecznej z dnia 1 października 2002 r. Nr XI/19/2002 uchwalającą zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Zmiany polegają na:

wykreśleniu z §7 ust.1 punktu 6 w brzmieniu:

Rejony terenowe:

c)  nr 6 przy ul. Energetycznej 1 (przy Zespole Elektrociepłowni)

d)  nr 8 przy ul. Kaszubskiej 25 ( przy Zakładzie Urządzeń Okrętowych Famor”)

f)  nr 10 przy ul. Glinki 155”

Zmiana Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy związana jest z realizacją Programu Postępowania Naprawczego, który zakłada likwidację rejonów terenowych. Powyższe działania mają na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez Ośrodek                          i generowanych przez rejony nr 6 i 8 poprzez redukcję zatrudnienia o 3,8 etaty oraz scalanie struktury organizacyjnej Ośrodka zgodnie z Wieloletnim Programem Restrukturyzacji.

Zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn.zm.) Rada Społeczna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zwróciła się z prośbą o zatwierdzenie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmian do Statutu w/w jednostki.