Uchwała Nr IV/40/02

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wykazu, terminów i planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2002 r.

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa           (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia         26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem 2002 r. i termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

            Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych        Sejmik Województwa może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Do końca 2002 r. zostaną zwiększone planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody w całości muszą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Przewiduje się, iż do końca 2002 r. nie zostaną wydatkowane środki w wysokości 123.305 zł. W związku z tym, iż są to środki przeznaczone na określony cel proponuje się umieścić je w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

            Ponadto w budżecie województwa na 2002 r. zaplanowane są środki w wysokości 119.600 zł na dokształcanie nauczycieli. W związku z przedłużającymi się pracami nad procedurą podziału tych środków dla jednostek oświatowych wskazane jest umieszczenie kwoty 119.600 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

            W związku z niewykonaniem w wyznaczonym terminie dokumentacji dotyczącej adaptacji budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, proponuje się kwotę w wysokości 49.952 zł umieścić w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

            W wyniku zawarcia umów związanych z modernizacją budynku Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu płatności z ich tytułów nastąpią w 2003 r.

 

            Łącznie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego proponuje się umieścić kwotę 320.256 zł.