Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr  IV/40/02

Sejmiku Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2002 r.

 

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1

2

3

4

5

 

 

 

OGÓŁEM

320.256

 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                      

851

 

 

Ochrona zdrowia

123.305

 

 

 

 

 

 

 

85154

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

123.305

 

 

 

2820

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

11.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.879

 

 

4270

Zakup usług remontowych

365

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

49.061

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.500

 

 

 

 

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

801

 

 

Oświata i wychowanie

119.600

 

 

 

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

119.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

119.600

 

 

 

 

 

Wydatki inwestycyjne Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

801

 

 

Oświata i wychowanie

49.952

 

 

 

 

 

 

80143

 

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

49.952

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

49.952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na modernizację Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

851

 

 

Ochrona zdrowia

27.399

 

 

 

 

 

 

85111

 

Szpitale ogólne

27.399

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

27.399