Uchwała Nr IV/39/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych

 

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), w związku z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się stawki dotacji w roku 2003, na dofinansowanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

  

UZASADNIENIE

 

            Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014), „Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego”. Wysokość stawek na rok 2002 określała uchwała          Nr 774/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2002 r.          w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

            Podstawą określającą wysokość stawek jest przygotowywana przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy kalkulacja cen za wykonanie prac związanych z:

-         analizą zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo – rolnych,

-         monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacją na obszarach wiejskich,

-         aktualizacją lub odnowieniem map glebowo – rolniczych (1:5000).

Proponowane wysokości stawek dotacji przedmiotowych na rok 2003 zostały zachowane w wysokości stawek dotacji obowiązujących w roku 2002.