Uchwała Nr IV/38/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 8 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.      z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)  i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) w związku z § 13 ust. 1 statutu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Delegatami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej są:

 

1.      Marek Domżała – radny Województwa Kujawsko - Pomorskiego,

2.      Piotr Ostrowski – radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Województwo Kujawsko – Pomorskie jest członkiem Związku Województw RP. Członkowie Związku uczestniczą w pracach jego organów za pośrednictwem swoich delegatów, którymi są: Marszałek Województwa, Przewodniczący Sejmiku i dwóch radnych województwa wybranych przez Sejmik.

Kadencja organów Związku pokrywa się z kadencją sejmików województw.

W związku z nową kadencją – zachodzi potrzeba wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.