Uchwała Nr IV/37/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r. 

 

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r.

 

 

 

Na podstawie  art. 18  pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t j  Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),   art. 109  ustawy z dnia 26 listopada   1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) 

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W uchwale nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. zmienionej uchwałami:

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 771/2002 z dnia 25 lutego 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 781/2002 z dnia 25 marca 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/136/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 23/144/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 796/2002 z dnia 27 maja 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/208/2002 z dnia  29 maja 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 807/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/265/2002 z dnia  25 czerwca 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36/321/2002 z dnia  3 lipca 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 828/2002 z dnia  31 lipca 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/392/2002 z dnia  31 lipca 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 834/2002 z dnia  10 września 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 55/510/2002 z dnia  25 września 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 851/2002 z dnia  7 października 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 58/531/2002 z dnia 9 października 2002r

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 59/543/2002 z dnia16października 2002r

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 62/563/2002 z dnia30października 2002r

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 65/590/2002 z dnia 20 listopada 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/32/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/35/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r.,

 

wprowadza się  zmiany:

 

 

1/   W § 2    kwotę         „246.965.011 zł”         zastępuje się kwotą                 „245.284.517 zł”

2/   W § 3    kwotę         „254.155.511 zł”         zastępuje się kwotą                 „252.430.401 zł”

3/   W § 4    kwotę             7.190.500 zł”         zastępuje się kwotą                     „7.145.884 zł”

4/   W § 5    kwotę           „15.153.121 zł”         zastępuje się kwotą                   „ 15.108.505zł”

5/   W § 7  ust. 1   kwotę „61.132.613 zł”         zastępuje się kwotą                   „59.385.113 zł”

6/   W § 8  ust. 5   kwotę   „1.368.050 zł”          zastępuje się kwotą                    „1.379.550 zł”

7/   W § 11  ust. 1 pkt  1  kwotę „3.820.000 zł”  zastępuje się kwotą                   „4.553.200 zł”

8/   W § 11  ust. 1 pkt  2  kwotę „3.170.000 zł”  zastępuje się kwotą                   „3.197.000 zł”

9/   W § 11  ust. 2 pkt  1  kwotę „1.646.000 zł”  zastępuje się kwotą                   „1.639.000 zł”

10/ W § 11  ust. 2 pkt 2  kwotę „2.312.308 zł”   zastępuje się kwotą                   „1.834.117 zł”

 

 

 

 

§ 2

 

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r.:

 

1/   Nr 1    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 1   do niniejszej uchwały,

2/   Nr 2    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 2   do niniejszej uchwały,

3/   Nr 3    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 3   do niniejszej uchwały,

4/   Nr 4    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 4   do niniejszej uchwały,

5/   Nr 7    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5   do niniejszej uchwały,

6/   Nr 11  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 6   do niniejszej uchwały,

7/   Nr 16  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 7   do niniejszej uchwały,

8/   Nr 17  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 8   do niniejszej uchwały,

9/   Nr 19  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 9   do niniejszej uchwały,

oraz odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 5 i Nr 6.

 

 

 

 

§ 3

 

 

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

 

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

   

 

   

U z a s a d n i e n i e

       

 

Proponowane zmiany w uchwale budżetowej na 2002 r. dotyczą:

-         w  § 2 – zmniejszenia  o kwotę 1.680.494 zł,   tj.  z kwoty 246.965.011 zł do kwoty  245.284.517 zł,

-         w  § 3 – zmniejszenia  o kwotę 1.725.110 zł,   tj.  z kwoty 254.155.511 zł do kwoty  252.430.401 zł,

-         w  § 4– zmniejszenia   o kwotę  44.616 zł,  tj.  z kwoty 7.190.500 zł do kwoty 7.145.884 zł,

-         w  § 5 – zmniejszenia  o kwotę  44.616 zł,  tj.  z kwoty 15.153.121 zł do kwoty 15.108.505 zł,

-         w § 7 ust. 1 – zmniejszenia   o kwotę  1.747.500  zł, tj. z kwoty 61.132.613 zł do kwoty 59.385.113 zł,

-         w § 8 ust. 5 – zwiększenia o kwotę 11.500 zł, tj. z kwoty 1.368.050 zł do kwoty 1.379.550 zł,

-         w § 11 ust. 1 pkt 1 – zwiększenia o kwotę 733.200 zł, tj. z kwoty 3.820.000 zł do kwoty 4.553.200 zł,

-         w § 11 ust. 1 pkt 2 – zwiększenia o kwotę 27.000 zł, tj. z kwoty 3.170.000 zł do kwoty 3.197.000 zł,

-         w § 11 ust. 2 pkt 1 – zmniejszenia o kwotę 7.000 zł, tj. z kwoty 1.646.000 zł do kwoty 1.639.000 zł,

-         w § 11 ust. 2 pkt 2 – zmniejszenia o kwotę 478.191 zł, tj. z kwoty 2.312.308 zł do kwoty 1.834.117 zł,

 

a także dotyczą zmian treści załączników do uchwały budżetowej, tj.

-         załącznika Nr 1  zgodnie z załącznikiem  Nr 1  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 2  zgodnie z załącznikiem  Nr 2  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 3  zgodnie z załącznikiem  Nr 3  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 4  zgodnie z załącznikiem  Nr 4  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 7  zgodnie z załącznikiem  Nr 5  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 11  zgodnie z załącznikiem  Nr 6  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 16  zgodnie z załącznikiem  Nr 7  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 17  zgodnie z załącznikiem  Nr 8  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 19  zgodnie z załącznikiem  Nr 9  do niniejszej uchwały,

oraz odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 5 i  Nr 6.

 

 

 

Szersze omówienie zmian w załącznikach  do uchwały przedstawiono poniżej.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

Proponuje się dokonać zmian w budżecie Województwa po stronie dochodów i wydatków w związku z akceptacją przez Zarząd Województwa następujących wniosków:

 

1. Departamentu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski

 

Zmiany polegają na:

Zmniejszeniu planowanych wydatków w:

 

Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdziale 01095 – Pozostała działalność                                         o kwotę 12.000 zł

 

Proponowana zmiana jest wynikiem ostatecznych rozliczeń wydatków na realizację planowanych na 2002 r. zadań.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

2. Departamentu Infrastruktury Technicznej i Geodezji w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski

 

Zmiana polega na:

Zmniejszeniu planowanych wydatków w:

 

Dziale 600 – Transport i łączność

Rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe            o kwotę            1.600.000 zł

 

Proponuje się zmniejszyć wydatki na zakup autobusu szynowego ze środków własnych. Wynika to z umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Spółką Akcyjną Holding – Pojazdy Szynowe PESA w Bydgoszczy.

 

Powyższa zmiana spowoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

3. Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w sprawie zmian planu finansowego

 

Zmiany polegają na:

Zmniejszeniu planowanych wydatków w:

 

Dziale 710 – Działalność usługowa

Rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego                      o kwotę       16.000 zł

 

Proponowane zmiany podyktowane są urealnieniem planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem złożonym przez Jednostkę.

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

4. Departamentu Finansów w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego

 

Zmiany polegają na:

 

1. Zmniejszeniu  dochodów w:

 

Dziale 710 – Działalność usługowa

Rozdziale 71095 – Pozostała działalność                                         o kwotę              770.212 zł

 

Dotyczy to dochodów przewidywanych pierwotnie do pozyskania z tytułu przejętego majątku ruchomego i obrotowego po zlikwidowanych Zakładach Techniki Medycznej w Bydgoszczy.

 

Dziale 750 – Administracja publiczna                        o kwotę                       131.688 zł

w tym:

 

Zwiększeniu dochodów w:

Rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie                        o kwotę                         15.000 zł

 

Dotyczy to różnych dochodów przewidywanych pierwotnie do uzyskania przez Urząd Marszałkowski.

 

Zmniejszeniu dochodów w:

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność                        o kwotę                     138.416 zł

 

Dotyczy to między innymi dochodów z tytułu partycypacji firm z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w utrzymaniu Biura w Düsseldorfie.

 

Zmniejszeniu dochodów w:

Rozdziale 75097 – Gospodarstwa pomocnicze                        o kwotę           8.272 zł

 

Dotyczy to dochodów przewidywanych pierwotnie do uzyskania z tytułu wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych.

 

Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

                 innych jednostek nie posiadających

                  osobowości prawnej

Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

                  dochody jednostek samorządu terytorialnego

                  na podstawie ustaw                        o kwotę                      60.000 zł

 

Dotyczy to dochodów przewidywanych pierwotnie do uzyskania z tytułu wydanych koncesji na przewozy pasażerskie.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Rozdziale 75623 – Udziały województw w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa                                  o kwotę            600.000 zł

 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu urealnienia dochodów do poziomu ich przewidywanego wykonania.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Dziale 851 – Ochrona zdrowia          

Rozdziale 85142 – Kolumny transportu sanitarnego                        o kwotę                         18.134 zł

 

Dotyczy to dochodów przewidywanych do pozyskania z tytułu należności przejętych po zlikwidowanych Kolumnach Transportu Sanitarnego.

 

Zwiększeniu  dochodów w:

 

Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw                                                              o kwotę    54.242 zł

 

Proponowana zmiana wynika z konieczności urealnienia planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do poziomu przewidywane wykonania na dzień          31 grudnia 2002 r. Jednocześnie o tę kwotę należy zwiększyć wydatki związane                          z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

 

Powyższa zmiana spowoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport              

Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury

                              fizycznej i sportu                        o kwotę                         4.386 zł

 

Dotyczy to nieplanowanych pierwotnie dochodów z tytułu odsetek wpłaconych przez podmioty z tytułu nie odprowadzenia w terminie niewykorzystanych dotacji.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

2. Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków w:

 

Dziale 853 – Opieka społeczna

Rozdziale 85300 – Integracja z Unią Europejską                        o kwotę                         2.352 zł

 

Zmniejszenie środków w wysokości 2.352 zł jest niezbędne w celu urealnienia dochodów i wydatków do wysokości faktycznego wykonania realizowanego programu Leonardo da Vinci.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

3. Zwiększeniu planowanych wydatków w:

 

Dziale 851 – Ochrona zdrowia

Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       o kwotę  54.242 zł

 

Proponowana zmiana jest wynikiem zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 54.242 zł, które to opłaty w całości przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

5. Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w sprawie zmian planu finansowego Jednostki

 

Zmiana polega na:

Zmniejszeniu planowanych wydatków w:

 

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa                        o kwotę                         149.000 zł

 

Zmniejszenie środków w wysokości 149.000 zł spowodowane jest niższymi niż pierwotnie planowano kosztami opracowania dokumentacji projektowej związanej z modernizacją budynku po Szpitalu Wojskowym w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego przeznaczonej na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

 

6. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku w sprawie zmian planu finansowego Jednostki

 

Zmiana polega na:

Zmniejszeniu  planowanych dochodów w:

 

Dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziale 80141 - Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie

                               kolegia języków obcych                        o kwotę                         2.717 zł

 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu urealnienia dochodów do poziomu ich przewidywanego wykonania. Przewiduje się niższe wpływy niż pierwotnie zakładano z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Zespole Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku.

 

7. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w sprawie zmian planu finansowego Jednostki

 

Zmiana polega na:

Przeniesieniu planowanych  wydatków między  paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

Dziale 853 – Opieka społeczna

Rozdziale 85300 – Integracja z Unią Europejską                        o kwotę                         10.000 zł

 

Środki w wysokości 10.000 zł pierwotnie planowane na zakupy inwestycyjne przeznaczone zostaną na wydatki na zakup materiałów i wyposażenie oraz na zakup usług pozostałych zgodnie z przeznaczeniem dotacji przyznanej przez Ministra Finansów.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

8. Departamentu Edukacji w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego

 

Zmiana polega na:

Zmniejszeniu  planowanych dochodów w:

 

Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdziale 92116 - Biblioteki                        o kwotę                         154.019 zł

 

Powyższe zmiany są niezbędne w celu urealnienia dochodów do poziomu ich przewidywanego wykonania. Dochody Województwa z tytułu udziału Miasta Torunia w finansowaniu kosztów działalności fili Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zmniejsza się o 200.000 zł natomiast z tytułu udziału Miasta Bydgoszczy w finansowaniu kosztów działalności fili Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zwiększa się o 45.981 zł.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

Proponowana zmiana załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącego rozliczenia dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu Województwa na rok 2002 polega na zmniejszeniu wielkości planowanych dochodów o kwotę 1.680.494 zł oraz zmniejszeniu wielkości planowanych wydatków o kwotę 1.725.110 zł powodujących zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę  44.616 zł, tj. z kwoty 7.190.500 zł do kwoty 7.145.884 zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

Proponowana zmiana w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego wielkości przychodów i rozchodów budżetu Województwa na rok 2002 polega na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych kredytów bankowych z kwoty 7.190.500 zł do kwoty           7.145.884 zł.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

Proponowana zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne w roku 2002 polega na:

-         zmianie kwot zaangażowania własnych środków województwa przeznaczonych na zakup autobusu szynowego,

-         zmianie kwot zaangażowania środków własnych województwa przeznaczonych na adaptację bursy na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu,

-         zmianie kwot zaangażowania środków własnych województwa przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wojewódzkiego Koordynatora ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom,

-         zmianie wielkości dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

Proponowana zmiana w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczy zwiększenia wielkości dotacji celowych z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w roku 2002 o kwotę 11.500 zł, tj. do kwoty 1.379.550 zł.

Zmiany załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

ZAŁĄCZNIK NR 16 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

W załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej dotyczącym planu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

Proponowane zmiany dotyczą:

-         zmniejszenia planowanych do osiągnięcia wpływów z różnych dochodów o kwotę         3.800 zł,

-         zwiększenia planowanych środków z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 345.000 zł,

-         zwiększenia planowanych do osiągnięcia przychodów o kwotę 392.000 zł w związku z przewidywanymi do osiągnięcia większymi niż pierwotnie planowano przychodami z wpływów z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

-         zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł,

-         zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne o kwotę 23.000 zł,

-         zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla gmin i powiatów o kwotę 405.000 zł,

-         zwiększenia planowanych wpłat na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 530.000 zł,

-         zwiększenia stanu środków obrotowych netto na koniec roku 2002 o kwotę 706.200 zł.

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 17 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

W załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej dotyczącym planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

Proponowane zmiany dotyczą:

-         zmniejszenia planowanych do osiągnięcia przychodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 7.000 zł,

-         zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 468.191 zł,

-         zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotyczących oprogramowania do prowadzenia Topograficznej Bazy Danych o kwotę 10.000 zł,

-         zwiększenia stanu środków obrotowych na koniec 2002 r. o kwotę 471.191 zł.

 

ZAŁĄCZNIK NR 19 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Uchwały Nr III/31/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany  Uchwały Nr 784/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002-2006 zachodzi konieczność zmiany załącznika Nr 19 do uchwały budżetowej.

Zmiany załącznika Nr 19 do uchwały budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.