Załącznik Nr 7 do Uchwały

 

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 
W załączniku Nr 16 do uchwały Nr 736/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. " Plan Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 

 

 


rok 2002" wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Poz.

§

Treść

Plan na 2002 r.

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach na 2002 r.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2002 r.

3 328 056

 

 

3 328 056

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Przychody ogółem

3 820 000

3 800

737 000

4 553 200

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Przychody własne

2 960 000

3 800

392 000

3 348 200

 

 

z tego:

 

 

 

 

1.1.

O69

wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej)

2 900 000

 

300 000

3 200 000

1.1.a

O91

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

30 000

 

17 000

47 000

1.2.

O92

pozostałe odsetki

25 000

 

75 000

100 000

1.3.

O97

wpływy z różnych dochodów

5 000

3 800

1 200

2.

296

Przelewy redystrybucyjne (środki z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

860 000

345 000

1 205 000

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

Wydatki

3 170 000

503 000

530 000

3 197 000

1.

2440

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

25 000

 

 

25 000

2.

 

Wydatki bieżące

130 000

75 000

0

55 000

 

 

z tego:

 

 

 

 

2.1.

4300

zakup usług pozostałych

130 000

75 000

 

55 000

3.

2960

Przelewy redystrybucyjne (wpłaty na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

220 000

 

530 000

750 000

4.

6120

Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

30 000

23 000

 

7 000

5.

6260

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

2 765 000

405 000

 

2 360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2002 r.

3 978 056

 

706 200

4 684 256