Załącznik Nr 2 do Uchwały

 

 

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku Nr 2 do

uchwały Nr

736/2001 

Sejmiku

Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 19

grudnia

2001 r. w sprawie

uchwalenia 

budżetu

województwa

na 2002 r.

"Wydatki

budżetu

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 

na rok

2002"  

uszczegółowionym

uchwałą Nr

2/12/2002 Zarządu

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 

na 2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

wprowadza się następujące

 zmiany:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan na 2002 r.

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

254 155 511

1 789 352

64 242

252 430 401

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

26 753 532

12 000

-

26 741 532

 

01095

 

Pozostała działalność

100 000

12 000

-

88 000

  

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

15 000

500

-

14 500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

4 500

-

5 500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

75 000

7 000

-

68 000

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

84 796 859

1 600 000

-

83 196 859

 

60001

 

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

25 004 000

1 600 000

-

23 404 000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000 000

1 600 000

-

2 400 000

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5 286 592

16 000

-

5 270 592

 

71003

 

Biuro planowania przestrzennego

3 300 000

16 000

-

3 284 000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

212 800

15 410

-

197 390

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

61 135

590

-

60 545

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

26 531 188

149 000

-

26 382 188

 

80143

 

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

2 982 764

149 000

-

2 833 764

  

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000

149 000

-

51 000

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

22 981 761

-

54 242

23 036 003

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

290 989

-

54 242

345 231

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

-

-

11 500

11 500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

-

10 742

60 742

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32 560

-

20 500

53 060

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

-

11 500

11 500

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

5 026 313

12 352

10 000

5 023 961

 

85300

 

Integracja z Unią Europejską

87 063

12 352

10 000

84 711

 

 

4011

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 275

2 103

-

27 172

 

 

4111

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 059

201

-

4 858

 

 

4121

Zakup materiałów i wyposażenia

713

48

-

665

 

 

4212

Zakup materiałów i wyposażenia

383

-

5 000

5 383

 

 

4302

Zakup usług pozostałych

-

-

5 000

5 000

 

 

6062

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

10 000

-

-