Załącznik Nr 1 do Uchwały

 

 

 

 

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

 

 

 

 

Nr IV/37/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączniku Nr 1 do 

uchwały 

Nr 

736/2001 Sejmiku 

Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 

19 grudnia

2001 r. w sprawie 

uchwalenia 

 budżetu 

województwa 

na 2002 r. 

"Dochody 

budżetu 

Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego  

na rok 

2002" 

uszczegółowionym uchwałą  

Nr 2/12/2002 

Zarządu Województwa 

z dnia 

9 stycznia 

2002 r. w sprawie ustalenia 

 układu 

wykonawczego  

 budżetu 

Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

na 2002 r. 

 


wprowadza się następujące 

 zmiany: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

246 965 011

1 860 301

179 807

245 284 517

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6 213 260

30 000

30 000

6 213 260

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 213 260

30 000

30 000

6 213 260

 

 

O47

Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

90 000

30 000

-

60 000

 

 

O75

Dochody z najmu i dzierżawy składnikow majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

120 000

-

30 000

150 000

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 176 074

782 912

12 700

405 862

 

71095

 

Pozostała działalność

958 255

782 912

12 700

188 043

 

 

O77

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

551 212

551 212

-

0

 

 

O83

Wpływy z usług

260 000

216 700

-

43 300

 

 

O84

Wplywy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

100 200

-

12 700

112 900

 

 

O92

Pozostałe odsetki

17 900

15 000

-

2 900

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

524 895

149 688

18 000

393 207

 

75018

 

Urzędy marszałkowskie

75 079

3 000

18 000

90 079

 

 

O69

Wpływy z różnych opłat

3 000

3 000

-

0

 

 

O97

Wpływy z różnych dochodów

64 679

-

18 000

82 679

 

75095

 

Pozostała działalność

353 974

138 416

-

215 558

 

 

O83

Wpływy z usług

336 576

138 416

-

198 160

 

75097

 

Gospodarstwa pomocnicze

12 342

8 272

-

4 070

 

 

242

Wpływy do budzetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych

12 342

8 272

-

4 070

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

25 809 340

660 000

54 242

25 203 582

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

327 560

60 000

54 242

321 802

 

 

O45

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

85 000

60 000

-

25 000

 

 

O48

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

242 560

-

54 242

296 802

 

75623

 

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25 481 780

600 000

-

24 881 780

 

 

OO1

Podatek dochodowy od osób fizycznych

22 481 780

600 000

-

21 881 780

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 497 063

2 999

282

3 494 346

 

80141

 

Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

1 328 788

2 999

282

1 326 071

 

 

O83

Wpływy z usług

600

-

160

760

 

 

O92

Pozostałe odsetki

3 000

2 999

-

1

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

2 100

-

122

2 222

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

19 033 749

32 350

14 216

19 015 615

 

85142

 

Kolumny transportu sanitarnego

49 341

32 350

14 216

31 207

 

 

O92

Pozostałe odsetki

221

-

14 216

14 437

 

 

O97

Wpływy z różnych dochodów

49 120

32 350

-

16 770

853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

3 855 744

2 352

-

3 853 392

 

85300

 

Integracja z Unią Europejską

108 044

2 352

-

105 692

 

 

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

90 283

2 352

-

87 931

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

21 003 659

200 000

45 981

20 849 640

 

92116

 

Biblioteki

3 493 209

200 000

45 981

3 339 190

 

 

231

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 834 100

200 000

45 981

1 680 081

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

131 208

-

4 386

135 594

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

131 208

-

4 386

135 594

 

 

O90

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

-

-

4 386

4 386