Uchwała Nr IV/36/02    

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 30 grudnia 2002 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r.

 

Na podstawie art. 18   pkt  6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa  (T. j. Dz. U.  z 2001 r. Nr. 142, poz. 1590 z późn. zm.)  art. 48 ust.1 pkt 1, art.52 ust.1 , art.109 , art. 110, art. 116 ust.1,2,3 i 4, art. 124 ust.1 i 2 , art.128 ust.2 pkt 1 i 2 w związku z art.124 ust.2 pkt  2 i art.134 ust.3 i 4 ustawy z dnia  26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)  oraz art.41 ust. 7 ustawy z dnia  17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (T. j. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późn. zm.)

 

uchwala się ,  co  następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się budżet województwa na rok 2003.

 

§ 2

 

Ustala  się  dochody  budżetu  województwa   w   wysokości   248.794.904 zł,    zgodnie                      z  załącznikiem  nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 

Ustala  się  wydatki budżetu województwa  w  wysokości   253.094.904,  zgodnie                        z  załącznikiem  nr 2  do  uchwały.      

          

 

§ 4

 

Ustala się przychody budżetu województwa w wysokości 10.300.000 i rozchody budżetu województwa w  wysokości  6.000.000,   zgodnie z załącznikiem  nr 4  do  uchwały.

 

 

§ 5

 

1. Ustala  się  ogólną  rezerwę  budżetową  na  wydatki  nieprzewidziane  w  wysokości       

          1.622.798 zł.

 

2. Ustala  się  rezerwy celowe na:

 

1/ wydatki  związane z modernizacją Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w  wysokości

    300.000 zł.

 

2/ wydatki związane z zakupem sprzętu drogowego w wysokości 890.000 zł.

 

 

§ 6

 

1. Ustala się wydatki w 2003 r. na zadania inwestycje w wysokości 68.104.960 zgodnie         z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

2. Ustala się wydatki w 2003 r. na  zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego w

       wysokości 35.256.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

3. Ustala się wydatki w 2003 r. związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w   

    wysokości 8.822.560 zł zgodnie  z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 

 

§ 7

 

1. Ustala  się  wielkość  dotacji podmiotowych i celowych dla  wojewódzkich   samorządowych  jednostek  organizacyjnych  w  wysokości  51.275.924 zł.  

      Szczegółowy  podział dotacji   zawiera  załącznik  nr 10  do  uchwały.

 

2. Ustala  się  zakres   i  wielkość dotacji  podmiotowych  i  celowych,  udzielanych  z  budżetu  samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora  finansów    publicznych  w  wysokości 45.435.000 ,   zgodnie  z  załącznikiem   nr  11  do  uchwały.

 

3.  Ustala  się  wielkość  dotacji  celowych  na   zadania  zlecone  do  realizacji  fundacjom,

     stowarzyszeniom  w  wysokości  3.014.200 .    Szczegółowy  podział  dotacji  zawiera

     załącznik   nr 12 do uchwały.

 

4.   Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych dla Biura Geodezji i Terenów Rolnych

w Bydgoszczy w wysokości 582.000 zł z przeznaczeniem na:

1/ analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac  

     urządzeniowo-rolnych według stawki jednostkowej za 1 hektar,

2/  monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacja na 

     obszarach wiejskich według stawki jednostkowej za 1 hektar,

3/  uaktualnianie lub odnawianie map glebowo-rolniczych według stawki jednostkowej 

     za 1  hektar.

Stawki dotacji przedmiotowych określane są odrębną Uchwałą Sejmiku.

 

§ 8

 

1. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

    administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami  samorządowi województwa

    finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa  w  wysokości   47.737.022,

    zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

 

2.  Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

    administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami  samorządowi województwa

    finansowanych z dotacji funduszy celowych  w  wysokości   5.420.000, zgodnie

    załącznikiem nr 14 do uchwały.

 

3. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

    rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych

    ze środków własnych Województwa w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14

   do uchwały.

§ 9

 

Ustala   się   plany   przychodów   i   wydatków:

 

1. Zakładów  budżetowych,   zgodnie  z   załącznikiem  nr  15  do   uchwały,

            1/  Przychody                                        4.345.000 

            2/  Wydatki                                            4.194.400 zł

 

2 .Gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 16 do

    uchwały,

            1/  Przychody                                         7.682.300 zł

            2/  Wydatki                                            7.682.300 zł

 

3. Środków specjalnych jednostek  budżetowych, zgodnie z  załącznikiem  nr  17  do 

    uchwały.

            1/  Przychody                                          3.068.693 zł

            2/  Wydatki                                             3.104.219 zł

 

 

§ 10

 

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych

w tym :

1. Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,  zgodnie z  załącznikiem  nr   18

    do   uchwały  

            1/  Przychody                                          3.000.000 zł

            2/  Wydatki                                             3.441.000 zł

 

2. Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

     zgodnie  z  załącznikiem  nr   19  do uchwały

            1/  Przychody                                           2.450.000 zł

            2/  Wydatki                                              2.439.000 zł

 

 

§ 11

 

1.   Ustala się plan wpływów na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      

       w wysokości  85.524.225 zł.

 

2.   Informację o wpływach na rzecz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    

     i ich   redystrybucji  przedstawiono  w  załączniku  nr  20   do  uchwały.

 

 

§ 12

 

 

Ustala się plan wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy zgodnie z  załącznikiem   nr  21   do  uchwały.

 

§ 13

 

Upoważnia   się   Zarząd   Województwa  do:

 

1/ lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  w  innych  bankach,

 

2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,

 

3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowych wydatków kierownikom     

   Jednostek organizacyjnych samorządu województwa,

 

4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku  niedoboru

    budżetowego  do kwoty  10.000.000 zł,

 

5/ udzielania pożyczek i poręczeń do łącznej kwoty 5.000.000 zł.,

 

6/ zaciągania zobowiązań niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek,

    powodujących skutki finansowe w następnym roku  budżetowym  do wysokości      

    5 % planowanych wydatków budżetu województwa,

 

7/  zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji wieloletnich programów wojewódzkich

     powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości kwot

     określonych w tych programach.

 

 

§ 14

 

1.      Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

2.      Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy.

 

§ 15

 

Wykonanie uchwały  powierza się Zarządowi Województwa.

 

 

           § 16

 

Uchwała   wchodzi   w   życie   z  dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2003 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.