Załącznik Nr  9  do Uchwały  
                    Sejmiku Województwa  
                    Nr IV/36/2002 z dnia 30.12.2002r.   
                         

Wydatki w 2003 roku na wojewódzki wieloletni program inwestycyjny 

                         
                         
                       

w złotych

Poz. Dział           Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania  Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 Wydatki z budżetu w 2004 r. Wydatki z budżetu w 2005 r.
ze środków własnych z dotacji celowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   x 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000 9 757 560 11 222 560
                         
2 60001 Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2002/2006 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000 9 757 560 11 222 560
                         
3    OGÓŁEM   x 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000 9 757 560 11 222 560