Załącznik Nr 8 do Uchwały  
                  Sejmiku Województwa   
                  Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.  
                       
                       
                       
Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim 
realizowanych w 2003 roku
                     

w złotych

                     
Lp. Numer zadania ujętego w Kontrakcie Zadanie Cel zadania Jednostka  organizacyjna realizujaca zadanie Okres realizacji zadania Łączne nakłady Rok        realizacji Wydatki wg źródeł finansowania
Dotacje z budżetu państwa Środki własne województwa Środki Wspólnoty Europejskiej Środki z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.      Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej             
1. 1.1/2 Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie (dł.23,841 km) Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy II kw. 2002r  IV kw.2003r 10 990 000 2 001 0 0 0 0
2 002 2 085 000 215 000 0 0
2 003 6 356 000 2 334 000 0 0
                       
2. 1.1/3 Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia (6,105 km)  Poprawa bezpieczeństwa podróżujących i mieszkańców Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy II kw. 2001r  IV kw. 2003r 4 125 000 2 001 0 0 0 0
2 002 1 000 000 707 000 0 0
2 003 1 996 000 422 000 0 0
                        
Razem  I 15 115 000 2 001 0 0 0 0
2 002 3 085 000 922 000 0 0
2 003 8 352 000 2 756 000 0 0
II.      Tworzenie, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa publicznego          
3. 1.4/4 Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Poprawa warunków czytelnictwa Pedagogiczna Bilioteka Wojewódzka w Bydgoszczy 2000 r.          IV kw.2003r.

780 000

2 001 80 000 0 0 100 000
2 002 0 0 0 0
2 003 380 000 100 000 0 0
                       
III.     Inwestycje poprawiające stan infrastruktury społecznej          
4. 1.3.1 Modernizacja i rozbudowa obiektów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu Poprawa dostępności mieszkańców do usług medycznych, zwiększenie potencjału regionu w zakresie świadczonych usług medycznych Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 1997 r.     2004 r. 128 157 868 2 001 7 500 000 0 0 100 000
2 002 10 000 000 0 0 0
2 003 10 000 000 0 0 0
                       
5. 1.3.3 Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej Opera NOVA w Bydgoszczy 1973 r.     2004 r. 113 992 000 2 001 18 900 000 0 0 0
2 002 10 000 000 0 0 0
2 003 4 000 000 0 0 0
                       
Razem  III  242 149 868 2 001 26 400 000 0 0 100 000
2 002 20 000 000 0 0 0
2 003 14 000 000 0 0 0
IV .     Ochrona i odnowa materialnych elementów ogólnonarodowego dziedzictwa regionu znajdujących się na terenie województwa          
6. 3.1/1 Roboty konserwatorskie obiektu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych, aktywizacja turystyczna na bazie walorów kulturowych Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy IV kw.2002r.                 I kw. 2003 r. 1 130 000 2 001 0 0 0 0
2 002 500 000 50 000 0 0
2 003 580 000 0 0 0
                       
7. 3.1/2 Roboty remontowo-konserwatorskie budynku Arsenału Muzeum Etnograficznego w Toruniu Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych, aktywizacja turystyczna na bazie walorów kulturowych Muzeum Etnograficzne w Toruniu I kw. 2002 r.    IV kw.2003 r. 550 000 2 001 0 0 0 0
2 002 200 000 50 000 0 0
2 003 300 000 0 0 0
                       
8.   Modernizacja obiektów Teatru im.W.Horzycy w Toruniu Ochrona zagrożonych obiektów zabytkowych Teatr                       im. W. Horzycy           w Toruniu I kw.2003r. IV.kw.2003r 800 000 2 001 0 0 0 0
2 002 0 0 0 0
2 003 800 000 0 0 0
Razem IV   2 480 000 2 001 0 0 0 0
2 002 700 000 100 000 0 0
2 003 1 680 000 0 0 0
V.     Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej          
9. 1.1.3 Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Bydgoszczy Rozwój lotniczej komunikacji pasażerskiej w ruchu krajowym i zagranicznym, rozszerzenie obsługi przewozów towarowych, rozwój infrastruktury lotniczej Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 2001-2003

31 550 000

2 001 3 000 000 0 0 10 550 000
2 002 500 000 0 0 500 000
2 003 4 173 000 0 0 4 500 000
                       
VI.    Wspieranie powstawania instytucji okołobiznesowych i rozwoju przedsiębiorczości          
10. 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego   Samorząd Województwa 2002/2003

4 815 000

2 001 0 0 0 0
2 002 500 000 100 000 0 400 000
2 003 2 915 000 900 000 0 0
                       
                       
OGÓŁEM dotacje z budżetu państwa   2001 29 480 000 0 0 10 750 000
dotacje z budżetu państwa   2002 24 785 000 1 122 000 0 900 000
dotacje z budżetu państwa   2003 31 500 000 3 756 000 0 4 500 000