Załącznik Nr  7  do Uchwały  
                  Sejmiku Województwa  
                  Nr  IV/36/2002
z dnia 30.12.2002r.     
 
                       

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2003

                       
                     

w złotych

                       
Poz. Dział           Rozdział Zadanie inwestycyjne Jednostka organizacyjna Okres realizacji programu rozp./zakoń. Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady do końca 2002 r. Stan zaawansowania robót Wydatki z budżetu w 2003 r. Źródła finansowania wydatków w roku 2003 Środki do pozyskania z innych źródeł
ze środków własnych z dotacji celowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
1 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   x x 67 326 367 x 22 871 400 0 22 871 400 0
                       
2 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 1997/2008 103 915 200 59 898 767 57,64 9 020 000 0 9 020 000 0
                       
3 01078 Naprawa, odbudowa i modernizacja urzadzeń melioracji wodnych podstawowych- usuwanie skutków powodzi Kuj.-Pom. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 2002/2004 25 489 000 7 427 600 29,14 13 851 400 0 13 851 400  
                         
4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   x x 8 717 922 x 26 933 560 12 332 560 14 601 000 0
                       
    w tym: Kontrakt wojewódzki           15 281 000 2 756 000 12 525 000  
                       
5 60001 Zakup autobusów szynowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2001/2006 39 030 240 2 400 000 6,15 8 822 560 6 746 560 2 076 000  
                       
6 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie (dł.23,841 km) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/2003 10 990 000 2 300 000 20,93 8 690 000 2 334 000 6 356 000 0
                        
    w tym: Kontrakt wojewódzki            8 690 000 2 334 000 6 356 000  
                       
7 60013 Opracowanie dokumentacji drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/2003 90 000 0 0,00 90 000 90 000    
                       
8 60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (6,105 km) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2001/2003 4 125 000 1 707 000 41,38 2 418 000 422 000 1 996 000 0
                       
    w tym: Kontrakt wojewódzki            2 418 000 422 000 1 996 000  
                       
9 60013 Modernizacja drogi nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. Pakość-Inowrocław od km73+858 do km 74+038 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2003 410 000 0 0,00 410 000 410 000    
                       
10 60013 Modernizacja drogi nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w m.Kowal  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2001/2003 1 440 992 1 110 922 77,09 330 000 330 000    
                       
11 60013 Przebudowa drogi woj. nr 251 Kaliska-Inowrocław Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/2004 5 747 789 700 000 12,18 1 910 000 1 910 000    
                       
12 60013 Opracowanie dokumentacji drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2002/2003 90 000 0 0,00 90 000 90 000    
                       
13 60041 Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy Port Lotniczy w Bydgoszczy 2001/2003 31 550 000 500 000 1,58 4 173 000   4 173 000  
                       
    w tym: Kontrakt wojewódzki           4 173 000   4 173 000  
                       
14 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA   x x x x 240 000 240 000 0  
                       
15 75018 Zakupy inwestycyjne Urząd Marszałkowski w Toruniu 2003 215 000 x x 215 000 215 000    
                       
16 75095 Insygnia Województwa Urząd Marszałkowski w Toruniu 2003 25 000 x x 25 000 25 000    
                       
17 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   x x 450 000 x 300 000 300 000 0 0
                       
18 75495 Zakupy inwestycyjne dla Policji Urząd Marszałkowski w Toruniu 2003 300 000 450 000 0,00 300 000 300 000    
                       
19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE   x x 2 283 638 x 880 000 300 000 580 000 0
                       
    w tym: Kontrakt wojewódzki           480 000 100 000 380 000  
                       
20 80133 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Medycznych w Grudziądzu Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu 1997/2003 2 400 000 2 022 481 84,27 400 000 200 000 200 000  
                        
21 80143 Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy 2000/2003 780 000 261 157 33,48 480 000 100 000 380 000  
                        
    w tym: Kontrakt wojewódzki           480 000 100 000 380 000  
                       
22 851 OCHRONA ZDROWIA   x x 58 385 065 x 11 200 000 1 200 000 10 000 000 0
                       
23 85111 Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 1997/2004 128 157 868 58 385 065 45,56 10 000 000 0 10 000 000 0
                        
    w tym: Kontrakt wojewódzki           10 000 000 0 10 000 000  
                       
24 85111 Dostosowanie obiektu Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy 2003 1 200 000 0 0,00 1 200 000 1 200 000 0  
                       
25 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   x x 70 439 353 x 5 680 000 0 5 680 000 0
                         
    w tym: Kontrakt wojewódzki           5 680 000 0 5 680 000  
                       
26 92107 Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy 1973/2004 113 992 000 69 639 353 61,09 4 000 000 0 4 000 000 0
                       
    w tym: Kontrakt wojewódzki           4 000 000 0 4 000 000  
                       
27 92108 Modernizacja obiektów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 2002/2003 1 130 000 550 000 48,67 580 000 0 580 000  
                       
    w tym: Kontrakt wojewódzki           580 000 0 580 000  
                        
28 92118 Roboty remontowo-konserwatorskie budynku Arsenału Muzeum Etnograficznego w Toruniu Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2002/2003 550 000 250 000 45,45 300 000 0 300 000  
                       
    w tym: Kontrakt wojewódzki           300 000   300 000  
                        
29 92106 Modernizacja obiektów Teatru Horzycy w Toruniu Teatr im. Horzycy w Toruniu 2003 800 000 0 0,00 800 000 0 800 000  
                        
    w tym: Kontrakt wojewódzki           800 000   800 000  
                       
30   OGÓŁEM   x x 207 602 345 x 68 104 960 14 372 560 53 732 400 0
    w tym: Kontrakt wojewódzki           31 441 000 2 856 000 28 585 000