Załącznik Nr 6 do Uchwały
        Sejmiku Województwa
        Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002r.               
             

Prognoza kwoty długu na 2003 rok i lata następne

           

w złotych

Lp Tytuł dłużny Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2002 r.          Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku 
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.
1 2 3 4 5 6 7
1. Wyemitowane papiery wartościowe  -                             -       -        -        -      
2. Kredyty:     - długoterminowe 28 016 000 26 316 000 17 316 000 8 516 000 3 516 000
                    - krótkoterminowe  -        -        -        -        -      
3. Pożyczki:   - długoterminowe  -        -        -        -        -      
                    - krótkoterminowe  -        -        -        -        -      
4. Przyjęte depozyty  -        -        -        -        -      
5. Wymagalne zobowiązania: 2 640 000  -        -        -        -      
  a/ jednostek budżetowych,

                             -     

 -        -        -        -      
  b/ pozostałych jednostek  (zakładów                                                budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), 2 640 000  -        -        -        -      
  wynikające z:    -        -        -        -      
    - ustaw,  -        -        -        -        -      
    - orzeczeń sądu,  -        -        -        -        -      
    - udzielonych poręczeń i gwarancji,  -        -        -        -        -      
    - innych tytułów ( w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 2 640 000  -        -        -        -      
6. Ogółem kwota zadłużenia 30 656 000 26 316 000 17 316 000 8 516 000 3 516 000
7. Prognozowane dochody budżetowe 237 406 684 248 794 904 256 258 751 263 946 514 271 864 909
8. Relacja kwoty długu w kolejnych latach do dochodu budżetu (maksymalna - 60 %) 12,91% 10,58% 6,76% 3,23% 1,29%