Załącznik Nr 5 do Uchwały  
            Sejmiku Województwa  
            Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
                 
 Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów  
         

w złotych

 
                 
                 
Lp. Wyszczególnienie Kwota 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.
                 
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Prognoza spłaty rat kredytu
zaciągniętego w 1999 r.
1 149 153 1 149 153                   -                      -                       -                       -                      -     
2. Prognoza spłaty rat kredytu
zaciągniętego w 2000 r.
16 300 000 3 500 000 4 000 000 5 000 000 3 800 000          -                      -     
3. Prognoza spłaty rat kredytu
zaciągniętego w 2001 r.
10 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000                 -     
4. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2002 r. 7 216 000                  -                        -      2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 216 000
5. Prognoza spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2003 r. 4 300 000                  -                        -     

                -     

1 000 000 1 000 000 2 300 000
6. Razem spłaty rat kredytów
w kolejnych latach
38 965 153 6 649 153 6 000 000 9 000 000 8 800 000 5 000 000 3 516 000
7. Wielkość długu na koniec
okresu
  28 016 000 26 316 000 17 316 000 8 516 000 3 516 000                 -     
8. Spłata odsetek
od zaciągniętych kredyt.
14 420 220 3 550 000 3 471 500 3 498 180 2 427 180 1 104 180 369 180
9. Spłata kredytu wraz z odsetkami
w kolejnych latach
53 385 373 10 199 153 9 471 500 12 498 180 11 227 180 6 104 180 3 885 180
10. Szacowane dochody województwa
w kolejnych latach
  237 406 684 248 794 904 256 258 751 263 946 514 271 864 909 280 020 856
11. Relacja spłaty kredytu wraz
z odsetekami w kolejnych
latach do dochodów budżetu
(maksymalna - 15%)
   4,30% 3,81% 4,88% 4,25% 2,25% 1,39%
12. Relacja kwoty długu  w kolejnych
latach do dochodów budżetu
(maksymalna - 60%)
  11,80% 10,58% 6,76% 3,23% 1,29% 0,00%
                 
Innych tytułów dłużnych brak