Załącznik Nr 3 do Uchwały
  Sejmiku Województwa
  Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
     
Wynik budżetowy w 2003 roku
i źródła pokrycia deficytu budżetowego
   

w złotych

     
Lp. Treść  Plan na 2003 r.
1 2 3
I. Wynik budżetowy  
1 Planowane dochody 248 794 904
2 Planowane wydatki 253 094 904
3 Wynik budżetowy  (deficyt) -4 300 000
II. Źródła pokrycia deficytu budżetowego  
1 Kredyt 4 300 000