Załącznik Nr  21   do Uchwały
    Sejmiku Województwa
    Nr IV/36/2002  z dnia 30.12.2002 r.
     
Plan wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pracy
w roku 2003
     
   

w złotych

Poz.     § Treść Plan na 2003 r.
1 2 3
     
I. Stan środków na początek roku 2003 0
     
II.  Przychody ogółem 94 800
1. Przelewy redystrybucyjne 94 800
     
III. Wydatki  94 800
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000
4300 Zakup usług pozostałych 31 000
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 46 000
     
     
IV. Stan środków na koniec roku 2003 0