Załącznik Nr 20 do Uchwały
    Sejmiku Województwa
    Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
     
Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2003
     
   

w złotych

Poz. Treść Plan na 2003 r.
1 2 3
      
I. Stan środków na początek roku 2003 1 622 360
      
II.  Przychody ogółem 85 524 225
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian 84 724 225
2. Pozostałe wpływy 800 000
2.1          odsetki za zwłokę 200 000
2.2          odsetki bankowe 600 000
     
III. Wydatki  86 146 585
1. Ogółem wpłaty, w tym na: 86 139 785
1.1        Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 18 166 113
1.2        Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8 759 195
1.3        Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38 125 901
1.4        Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 21 088 576
2. Koszty egzekucji należności 5 000
3. Koszty obsługi rachunków bankowych 1 800
       
IV. Stan środków na koniec roku 2003 1 000 000