Załącznik Nr 2 do Uchwały
      Sejmiku Województwa
      Nr IV/36/2002 z dnia 30.12.2002 r.
       
Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rok 2003
       
     

w złotych

       
Dział  Rozdział Nazwa Plan na rok 2003
1 2 4 5
       
    WYDATKI OGÓŁEM 253 094 904
       
010   ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 27 900 300
       
  01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  582 000
       
  01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 500 000
       
  01008 Melioracje wodne 11 703 000
       
01009 Spółki wodne 200 000
       
  01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 851 400
       
  01095 Pozostała działalność 63 900
       
150   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 19 295 945
       
  15011 Rozwój przedsiębiorczości 19 295 945
       
600   TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ 92 214 446
       
  60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 27 507 560
       
  60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 306 000
       
  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 38 227 886
       
  60041 Infrastruktura portowa 4 173 000
       
630   TURYSTYKA 150 000
       
  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000
       
  63095 Pozostała działalność 50 000
     
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200 000
       
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000
       
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  3 185 000
       
  71003 Biura planowania przestrzennego 3 000 000
       
  71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 000
       
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 576 000
       
  75017 Samorządowe sejmiki województw 1 486 000
       
  75018 Urzędy marszałkowskie 11 345 000
       
  75095 Pozostała działalność 745 000
       
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 000
       
  75495 Pozostała działalność 300 000
       
757   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 750 000
     
  75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 750 000
       
758   RÓŻNE ROZLICZENIA 2 812 798
       
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 812 798
       
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 723 601
       
  80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 226 251
       
  80111 Gimnazja specjalne 357 644
       
  80130 Szkoły zawodowe 5 734 385
       
  80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 7 058 257
       
  80147 Biblioteki pedagogiczne 3 412 408
       
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 733 670
       
  80195 Pozostała dzialalność 200 986
       
803   SZKOLNICTWO WYŻSZE 387 200
       
  80395 Pozostała działalność 387 200
       
851   OCHRONA ZDROWIA 18 928 622
       
  85111 Szpitale ogólne 11 200 000
       
  85148 Medycyna pracy 2 449 000
       
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 400 000
       
  85157 Staże i specjalizacje medyczne 4 829 622
       
  85195 Pozostała działalność 50 000
       
853   OPIEKA SPOŁECZNA 4 529 000
       
  85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej 500 000
       
  85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 300 000
       
  85395 Pozostała działalność 729 000
       
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 936 068
       
  85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 098 428
     
  85410 Internaty i bursy szkolne 597 066
       
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 690
       
  85495 Pozostała działalność 219 884
       
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 374 000
       
  90095 Pozostała działalność 1 374 000
       
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 831 924
       
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 000
       
  92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 4 416 759
       
  92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 11 482 706
       
  92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 4 707 866
       
  92109 Domy i ośrodki kultury,  świetlice i kluby 3 073 357
       
  92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 065 210
       
  92116 Biblioteki 8 372 293
       
  92118 Muzea 4 813 733
       
  92195 Pozostała działalność 877 000
       
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 000 000
       
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 700 000
       
  92695 Pozostała działalność 300 000