Załącznik Nr 19 do Uchwały
      Sejmiku Województwa
      Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
       
       
Plan Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2003
       
     

w złotych

Poz. § Treść Plan na 2003 r.
1 2 3 4
       
I.   Stan środków obrotowych netto na 01.01.2003 r. 277 331
       
II.   Przychody ogółem 2 450 000
1.   Przychody własne 100 000
    z tego  
1.1 092      pozostałe odsetki 50 000
1.2 083     wpływy z usług 50 000
2. 296 Przelewy redystrybucyjne (wpływy z powiatów) 1 350 000
3. 296 Przelewy redystrybucyjne (środki z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) 1 000 000
       
III   Wydatki  2 439 000
1.   Wydatki bieżące 1 704 000
       z tego:  
1.1 4210      zakup materiałów i wyposażenia 50 000
1.2 4270    zakup usług remontowych 10 000
1.3 4300    zakup usług pozostałych 1 644 000
2. 2960 Przelewy redystrybucyjne (wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) 685 000
3. 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 50 000
       
    Stan środków obrotowych netto na 31.12.2003 r. 288 331