Załącznik Nr 18 do Uchwały
      Sejmiku Województwa
      Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
       
Plan Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na rok 2003
       
     

w złotych

Poz. § Treść Plan na 2003 r.
1 2 3 4
       
I.   Stan środków obrotowych netto na 01.01.2003 r. 4 183 000
       
II.   Przychody ogółem 3 000 000
1.   Przychody własne 2 200 000
1.1 069        wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej) 2 000 000
1.2 091        odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000
1.3 092        pozostałe odsetki 100 000
1.4 097       wpływy z różnych dochodów 20 000
2. 296 Przelewy redystrybucyjne (środki z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) 800 000
       
III   Wydatki  3 441 000
1. 2440 Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 40 000
2.   Wydatki bieżące 150 000
           z tego:  
2.1 4300       zakup usług pozostałych 150 000
3. 2960 Przelewy redystrybucyjne (wpłaty na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 400 000
4. 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 30 000
5. 6260 Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 821 000
       
IV.   Stan środków obrotowych netto na 31.12.2003 r. 3 742 000