Załącznik nr  17  do Uchwały 
            Sejmiku Województwa
            Nr IV/36/2002 z dnia 30.12.2002r.   
               
 

Plan przychodów i wydatków

 

środków specjalnych na rok 2003

   
             

w złotych

               
Poz. Dział Rozdział Jednostki

PLAN NA 2003 ROK

Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 r. Przychody            (dochody) Wydatki   Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 200 000 200 000 0
2   60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 200 000 200 000 0
      w tym:        
3     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 0 200 000 200 000 0
4 710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 111 184 700 184 700 111
5   71003 Biura planowania przestrzennego 111 184 700 184 700 111
      w tym:        
6     Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego  i Regionalnego we Włocławku 111 184 700 184 700 111
7 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 190 0 2 190 0
8   75018 Urzędy marszałkowskie 190 0 190 0
      w tym:        
9     Odszkodowania  190 0 190 0
10   75095 Pozostała działalność 2 000 0 2 000 0
      w tym:        
11     Promocja województwa 2 000 0 2 000 0
12 801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 185 376 2 458 545 2 489 375 154 546
13   80102 Szkoły podstawowe specjalne 100 1 000 1 100 0
      w tym:        
14     Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku 100 1 000 1 100 0
15   80130 Szkoły zawodowe 11 198 283 900 293 808 1 290
      w tym:        
16     Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu  0 205 400 205 400 0
17     Medyczne Studium Zawodowe                          im. M. Kopernika w Toruniu 198 68 500 67 408 1 290
18     Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku 0 2 000 2 000 0
19     Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu 11 000 8 000 19 000 0
20   80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 19 580 515 759 516 905 18 434
      w tym:        
21     Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu 9 411 254 804 255 200 9 015
22     Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy 5 169 205 262 206 012 4 419
23     Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku 5 000 55 693 55 693 5 000
24   80147 Biblioteki pedagogiczne 11 076 112 786 114 662 9 200
      w tym:        
25     Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu 9 835 16 100 16 735 9 200
26     Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy 1 241 96 686 97 927 0
27   80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 143 422 1 545 100 1 562 900 125 622
      w tym:         
28     Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu 27 000 254 400 257 900 23 500
29     Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 94 206 900 000 900 000 94 206
30     Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 22 216 390 700 405 000 7 916
31 851   OCHRONA ZDROWIA 0 57 000 57 000 0
32   85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 57 000 57 000 0
      w tym:        
33     "Profilaktyka" 0 57 000 57 000 0
34 853   OPIEKA SPOŁECZNA 3 500 4 000 4 500 3 000
35   85317 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej 3 500 4 000 4 500 3 000
      w tym:        
36     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 3 500 4 000 4 500 3 000
37 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 617 164 448 166 454 13 611
38   85410 Internaty i bursy szkolne 15 617 164 448 166 454 13 611
      w tym:        
39     Medyczne Studium Zawodowe                             im. M. Kopernika w Toruniu 436 20 200 20 506 130
40     Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku 1 200 74 248 73 448 2 000
41     Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu 13 981 70 000 72 500 11 481
42     RAZEM 206 794 3 068 693 3 104 219 171 268