Załącznik Nr 16 do Uchwały
                Sejmiku Województwa
                Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
                   
                   
                   
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
na rok 2003
                 

w złotych

Poz. Dział            Rozdział Jednostka Stan śr.obrot.netto na pocz. okresu sprawozdawczego Przychody ogółem Wydatki      (koszty) Wpłata do budżetu Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego
Ogółem w tym:
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym:
Wynagrodzenia osobowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                           
1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 216 055 4 502 000 4 502 000 2 041 600 1 565 000                     -      216 055
                            
2 O1097 Gospodarstwo Pomocnicze w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 216 055 4 502 000 4 502 000 2 041 600 1 565 000                     -      216 055
                    
3 710 Działalność usługowa 1 443 601 300 601 300 343 109 262 023                     -      1 443
                        
4 71097 Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku 1 443 601 300 601 300 343 109 262 023                     -      1 443
                     
5 750 Administracja publiczna 3 543 2 579 000 2 579 000 1 292 000 990 000                     -      3 543
                   
6 75097 Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego 3 543 2 579 000 2 579 000 1 292 000 990 000                     -      3 543
                   
7   OGÓŁEM 221 041 7 682 300 7 682 300 3 676 709 2 817 023                     -      221 041