Załącznik Nr 15 do Uchwały  
                      Sejmiku Województwa  
                      Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
                           
                         
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2003
                           
                           
                          w złotych
Poz. Dział Rozdział Jednostka Stan śr.obrot.netto na pocz. okresu sprawozd. Przychody Wydatki               (koszty i inne obciążenia) Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozd.
Ogółem w tym: Ogółem z tego:        
Dotacje Wydatki majątkowe Wydatki bieżące + podatek dochodowy w tym:   Wpłata do budżetu
Wynagrodzenia z pochodnymi w tym:
Wynagrodzenia osobowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                            
1 O10   Rolnictwo i łowiectwo 216 300 4 345 000 582 000 4 194 400 20 600 4 173 800 2 901 800 2 222 000              -      366 900
                           
2   O1004                        O1005 Biuro Geodezji i Terenów Rolnych-Bydgoszcz 216 300 4 345 000 582 000 4 194 400 20 600 4 173 800 2 901 800 2 222 000              -      366 900
                           
3     OGÓŁEM 216 300 4 345 000 582 000 4 194 400 20 600 4 173 800 2 901 800 2 222 000              -      366 900