Załącznik Nr 14 do Uchwały
        Sejmiku   Województwa
        Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002r.
           
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych
z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa 
finansowanych z dotacji z funduszy celowych na rok 2003
           
         

w złotych

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
      OGÓŁEM 5 420 000 5 420 000
ZADANIE BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH    
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 420 000 5 420 000
  01008   Melioracje wodne 5 420 000 5 420 000
      DOCHODY 5 420 000 X
      626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznyc 5 420 000 X
      WYDATKI X 5 420 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych X 5 420 000
           
           
           
Plan finansowy wydatków związanych
z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa 
finansowanych ze środków własnych Województwa na rok 2003
           
         

w złotych

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
      OGÓŁEM X 300 000
ZADANIE BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH    
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO X 300 000
  01008   Melioracje wodne X 300 000
      WYDATKI X 300 000
    4270 Zakup usług remontowych X 300 000