Załącznik Nr 12 do Uchwały
      Sejmiku Województwa
      Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
       
Wielkość dotacji celowych z budżetu Województwa
na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom
w roku 2003
       
     

w złotych

       
Dział  Rozdział  Wyszczególnienie Plan na 2003 r.
1 2 3 4
    OGÓŁEM 3 014 200
150   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  1 880 000
  15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 880 000
630   TURYSTYKA 8 000
  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000
851   OCHRONA ZDROWIA 23 200
  85195 Pozostała działalność 23 200
853   OPIEKA SPOŁECZNA 230 000
  85395 Pozostała działalność 230 000
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 73 000
  92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 000
  92195 Pozostała działalność 50 000
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 800 000
  92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 700 000
  92695 Pozostała działalność 100 000