Załącznik Nr 11 do Uchwały
      Sejmiku Województwa
      Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
       
       
Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych
udzielanych z budżetu samorządu Województwa
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w roku 2003
       
     

w złotych

Dział Rozdział              § Wyszczególnienie Kwota dotacji
1 2 3 4
    OGÓŁEM 45 435 000
010   Rolnictwo i łowiectwo 200 000
  01009 Spółki wodne 200 000
  2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000
600   Transport i łączność 45 164 000
  60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 18 685 000
  2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 685 000
  60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 306 000
  2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 306 000
  60041 Infrastruktura portowa 4 173 000
   6230 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 173 000
853   Opieka społeczna 71 000
  85395 Pozostała działalność 71 000
   2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 71 000