Załącznik Nr 10 do Uchwały
    Sejmiku Województwa
    Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
       
Wykaz dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Województwa
dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
na rok 2003
       
     

w złotych

       
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2003 r.
1 2 3 4
    OGÓŁEM 51 275 924
851   OCHRONA ZDROWIA 12 744 000
  85111 Inwestycja wieloletnia - Budowa Szpitala 10 000 000
    Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu 10 000 000
  85111 Modernizacja budynku Szpitala 1 200 000
    Regionalne Centrum Onkologii - Szpital im. prof. Łukaszczyka 1 200 000
  85157 Staże i specjalizacje medyczne 1 544 000
    Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej 1 544 000
853   OPIEKA SPOŁECZNA 300 000
    Pozostałe jednostki organizacyjne 300 000
  85395 Wypoczynek dzieci i młodzieży 300 000
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 231 924
    Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 4 416 759
  92106 działalność statutowa 3 616 759
  92106 zadania inwestycyjne 800 000
     Opera Nova w Bydgoszczy 11 482 706
  92107 działalność statutowa 7 382 706
  92107 zadania objęte mecenatem państwa 100 000
  92107 zadania inwestycyjne 4 000 000
    Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy 4 707 866
  92108 działalność statutowa 3 767 866
  92108 zadania objęte mecenatem państwa 360 000
   92108 zadania inwestycyjne 580 000
    Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 1 249 939
  92109 działalność statutowa 1 249 939
    Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy 1 823 418
  92109 działalność statutowa 1 573 418
  92109 inne zadania 250 000
    Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu 547 993
  92110 działalność statutowa 522 993
  92110 zadania objęte mecenatem państwa 25 000
    Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 517 217
  92110 działalność statutowa 517 217
      Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 4 476 674
  92116 działalność statutowa 4 421 474
  92116 zadania objęte mecenatem państwa 55 200
    Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańka w Toruniu 3 895 619
  92116 działalność statutowa 3 827 419
  92116 zadania objęte mecenatem państwa 68 200
    Muzeum Etnograficzne w Toruniu 2 532 754
  92118 działalność statutowa 2 191 254
  92118 zadania objęte mecenatem państwa 41 500
  92118 zadania inwestycyjne 300 000
     Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 1 730 454
  92118 działalność statutowa 1 730 454
    Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 550 525
  92118 działalność statutowa 550 525
    Instytucje kultury 300 000
  92195 inne zadania zlecone instytucjom kultury 300 000