Załącznik Nr 1 do Uchwały

 

 

 

Sejmiku Województwa

 

 

 

Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

 

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na rok 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan na 2003 r.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

248 794 904

 

 

 

 

 

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

25 891 064

 

 

 

 

 

 

01005

 

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

582 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01006

 

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

54 664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01008

 

Melioracje wodne

11 403 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13 851 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

16 695 945

 

 

 

 

 

 

15011

 

Rozwój przedsiębiorczości

16 695 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

55 660 280

 

 

 

 

 

 

60001

 

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

20 761 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60003

 

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

22 306 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

8 420 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60041

 

Infrastruktura portowa

4 173 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 341 556

 

 

 

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 341 556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

185 700

 

 

 

 

 

 

71003

 

Biura planowania przestrzennego

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

185 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

77 050

 

 

 

 

 

 

75018

 

Urzędy marszałkowskie

7 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

26 938 651

 

 

 

 

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

460 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75623

 

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

26 478 651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

81 383 822

 

 

 

 

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

20 532 975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75804

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

17 124 277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75806

 

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw

43 366 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

360 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

726 318

 

 

 

 

 

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80111

 

Gimnazja specjalne

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80130

 

Szkoły zawodowe

263 005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80141

 

Zakłady kształcenia nauczycieli

2 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80147

 

Biblioteki pedagogiczne

380 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80195

 

Pozostała działalność

79 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851

 

 

OCHRONA  ZDROWIA

16 036 075

 

 

 

 

 

 

85111

 

Szpitale ogólne

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85142

 

Kolumny transportu sanitarnego

7 453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85148

 

Medycyna pracy

1 199 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85157

 

Staże i specjalizacje medyczne

4 829 622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853

 

 

OPIEKA  SPOŁECZNA

3 693 300

 

 

 

 

 

 

85332

 

Wojewódzkie urzędy pracy

3 625 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85395

 

Pozostała działalność

68 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt wojewódzki

 

854

 

 

EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA

21 560

 

 

 

 

 

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85495

 

Pozostała działalność

21 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA

1 374 000

 

 

 

 

 

 

90095

 

Pozostała działalność

1 374 000

 

 

 

 

 

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

15 769 583

 

 

 

 

 

 

92106

 

Teatry dramatyczne i lalkowe

1 755 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92107

 

Teatry muzyczne, opery, operetki

5 841 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92108

 

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

2 002 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

516 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92110

 

Galerie i biura wystaw artystycznych

249 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92116

 

Biblioteki

3 661 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92118

 

Muzea

1 741 000