Uchwała Nr III/35/02

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz opracowania Regulaminu Obrad Sejmiku i jej składu osobowego

 

Na podstawie art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa      (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 50 i § 51 ust. 2, § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr II/6/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz opracowania Regulaminu Obrad Sejmiku i jej składu osobowego dokonuje się następujące zmiany: 

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) projektem zmian do Statutu Województwa do dnia

               20 stycznia 2003 r.”

§ 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) projektem Regulaminu Obrad Sejmiku do dnia

               20 stycznia 2003 r.”

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

           

Doraźna Komisja do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz opracowania Regulaminu Obrad Sejmiku wnosi o zmianę terminu zakończenia prac nad projektem zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z uwagi na to, iż w ocenie komisji prace nad Statutem ściśle wiążą się z pracami nad Regulaminem Obrad Sejmiku. 

Przesunięcie terminu na dzień 10 stycznia 2003 r. umożliwi pracę nad obydwoma dokumentami jednocześnie.