Uchwała Nr III/34/02

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.        o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do uchwały nr VI/18/00 Rady Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000r., zmienionego uchwałami Rady Społecznej nr VIII/5/01 z dnia 10 stycznia 2001 roku, nr IX/15/01 z dnia 21 czerwca 2001 roku, nr X/25/01 z dnia 4 października 2001 roku, nr XIII/10/02 i XIII/11/02 z dnia 21 marca 2002 roku, wprowadzone uchwałą nr XIV/21/02 Rady Społecznej z dnia 27 czerwca 2002r., która jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala Rada Społeczna zakładu i przedstawia do zatwierdzenia organowi, który zakład utworzył. Przepis ten stosuje się odpowiedni przy dokonywaniu zmian w statucie                    (art. 39 ust. 3).

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy został uchwalony przez Radę Społeczną uchwałą            Nr VI/18/00 z dnia 29 sierpnia 2000 r. i zatwierdzony przez Sejmik Województwa uchwałą Nr 509/2000 z dnia 10 października 2000 r. Statut był zmieniany uchwałami Rady Społecznej: nr VIII/5/01 z dnia 10 stycznia 2001 roku, nr IX/15/2001  z dnia                            21 czerwca 2001 roku, nr X/25/01 z dnia  4 października 2001 roku,  nr  XIII/11/02                     i XIII/10/02 z dnia 21 marca 2002 roku i zatwierdzany przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im.       dr J. Biziela w Bydgoszczy przesłał Uchwałę XIV/21/02  z dnia   27 czerwca 2002 roku  Rady Społecznej celem zatwierdzenia jej przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Zmiany dotyczą:

§ 7 ust. 1  Statutu, i tak:

-         W § 7 skreśla się dotychczasowy  ustęp 1 w brzmieniu: „W skład Wojewódzkiego Szpitala wchodzą;”,

nowy zapis ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W skład SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy wchodzą:”,

-         W § 7 ust. 1 pkt 1 wykreśla się lit. e i f   i w  miejsce  lit. e  wpisuje się „Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej”.  Oddział Chirurgii Szczękowej wykazuje niski stopień wykorzystania łóżek wynoszący od  47-77%           w skali miesiąca. Wygospodarowane pomieszczenia po Chirurgii Szczękowej dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii pozwolą zwiększyć liczbę leczonych       w tym oddziale. Połączony Oddział Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowej pozwoli wyeliminować jedno ze stanowisk ordynatora-chirurgii szczękowej, co w konsekwencji przyniesie oszczędności. Z kolei utworzenie wspólnej kuchni dla Oddziałów: Otolaryngologii i Urologii pozwoli zaoszczędzić powierzchnię użytkową Szpitala, utworzyć jeszcze jedną salę chorych oraz obniży liczbę zatrudnionego personelu,

-         Z § 7 ust. 1 pkt 1 wykreśla się lit. k – Oddział Noworodków i Wcześniaków. Oddział ten włącza się  do Klinki Położnictwa i Chorób Kobiecych - § 7 ust. 1 pkt 2 lit. d . Połączenie wynika z treści umowy z dnia 2 stycznia 2000 r. pomiędzy Akademią Medyczna w Bydgoszczy a Szpitalem. Ponadto brak jest podstaw prawnych do tworzenia samodzielnego oddziału (w dotychczasowej formie) poza Kliniką Położnictwa i Chorób Kobiecych,

-         W § 7 ust. 1 pkt 1 dotychczasowe oznaczenie ppkt g – n oznacza się odpowiednio     ppkt f-l,

-         § 7 ust. 1 pkt 1 po lit. l dopisuje się lit. ł w brzmieniu „Oddział Rehabilitacji”, który został utworzony ze środków przyznanych z Regionalnego Komitetu Sterującego,

-         Z § 7 ust. 1 pkt 2 wykreśla się lit. c – Klinika Chirurgii Dziecięcej – w związku z jej likwidacją na podstawie Uchwały Senatu Akademii Medycznej z dnia 27 listopada 2001 r. i Uchwały Rady Społecznej Szpitala nr X/21/01 z dnia 4 października 2001 r.      i nr XI/31/01 z dnia 18 grudnia 2001 r.,

-         Z § 7 ust. 1 pkt 2 wykreśla się lit. d – „Klinika Pediatrii, Alergologii                                   i Gastroenterologii” – od 1 stycznia 2002 r. prowadzi swoja działalność w  budynku Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Jurasza w Bydgoszczy,

-         W § 7 ust. 1 pkt 2  lit. f po wyrazie  „Kobiecych” dopisuje się wyrazy:  „z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków”,

-         W § 7 ust. 1 pkt 2 dotychczasowe oznaczenie ppkt e – f oznacz się odpowiednio         ppkt c-d,

-         W § 7 ust. 1 pkt 3 po wyrazie „specjalistyczne” wykreśla się wyrazy „(załącznik           nr 1)”  i  dopisuje się wyrazy: „zakłady diagnostyczne (załącznik nr 2)”,

-         Z § 7 ust. 1 wykreśla się pkt 4,

-         W § 7 ust. 1  w pkt 6 lit. c po wyrazie „Serologiczna” dopisuje się wyrazy:                   „z transfuzjonistą”,

-         W § 7 ust. 1 pkt 6 po lit. c   dopisuje się  lit. d  w brzmieniu: „Regionalny Bank Tkanek”,

-         W § 7 ust. 1 pkt 6 dotychczasowe oznaczenie ppkt d-f oznacz się odpowiednio             ppkt e-g,

-         W § 7 ust. 1 pkt 9 wykreśla się  wyraz: „organizacji”,

-         § 7 ust. ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „dział ekonomiczno-finansowy”,

-         § 7 ust. ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „dział administracyjno-gospodarczy”,

 

-         W § 7 ust.1 pkt. 14 po wyrazie „pracowniczych” dodaje się wyrazy: „ i organizacji”,

-         Do § 7 ust. 1 pkt 18 po wyrazie „łączności” dodaje się wyrazy: „i informatyki”,

-         Z § 7 ust. 1 wykreśla się pkt 20,

-         W § 7 ust. 1 pkt 22 po wyrazie „rewidenta” dodaje się wyraz „audytora”,

-         W § 7 ust. 1 dotychczasowe oznaczenie pkt 5 – 23 oznacza się odpowiednio                  pkt 4-21.

 

Wobec powyższych zmian § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „W skład SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy wchodzą:

1)      oddziały szpitalne

a)      Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

b)     Oddział Ortopedii i Traumatologii

c)      Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych

d)     Oddział Urologii

e)      Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

f)       Oddział Chirurgii Dziecięcej

g)      Oddział Reumatologii

h)      Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki

i)        Oddział Okulistyczny

j)       Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii

k)     Oddział Kardiologii

l)        Oddział Ratownictwa

ł) Oddział Rehabilitacji

2)      oddziały szpitalne – kliniki pełniące funkcję oddziałów klinicznych (nauczających                 i leczących)

a)      Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych

b)     Klinika Chirurgii Ogólnej

c)      Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

d)     Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych z Oddziałem Noworodków                   i Wcześniaków

3)      przychodnie (poradnie) specjalistyczne i zakłady diagnostyczne (załącznik nr 2)

4)      apteka szpitalna

5)      inne komórki specjalistyczne i pomocnicze

a)      Izby Przyjęć

b)     Blok Operacyjny

c)      Bank Krwi i Pracownia Serologiczna z transfuzjonistą

d)     Regionalny Bank Tkanek

e)      Pracownia EKG

f)       Pracownia EEG

g)      Pracownia Cytologiczna

6)      dział centralnej sterylizacji i DDD

7)      dział centralnego transportu wewnętrznego

8)      dział monitorowania jakości świadczeń medycznych i nadzoru

9)      dział ekonomiczno-finansowy

10)  dział administracyjno-gospodarczy

11)  dział żywienia

12)  dział techniczny

13)  samodzielna sekcja służb pracowniczych i organizacji

14)  samodzielna sekcja statystyki i dokumentacji medycznej

15)  samodzielna sekcja zaopatrzenia, gospodarki materiałowej i transportu

16)  samodzielna sekcja ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej

17)  samodzielna sekcja łączności i informatyki

18)  samodzielna sekcja ds. obrony cywilnej

19)  samodzielna sekcja zamówień publicznych

20)  stanowisko pracy: radcy prawnego, rewidenta  (audytora)  zakładowego, pielęgniarki społecznej

21)  warsztaty terapii zajęciowej.”

 

Wykaz przychodni i poradni stanowiący załącznik do Statutu Szpitala uchwalony uchwałą              nr 509/2000 z dnia 10 października 2000 r. został zredagowany w formie graficznej. Obecnie otrzymuje następujące brzmienie:

 „Przychodnie, Poradnie i Zakłady

1.      Przychodnia Foniatryczno-Audiologiczna

a)      Poradnia Foniatryczna

b)     Poradnia Audiologiczna

c)      Poradnia Logopedyczna

2.      Przychodnia Rehabilitacyjna

3.      Poradnia Patologii Noworodka

4.      Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego

5.      Przychodnia Alergologiczna

6.      Przychodnia Chirurgiczna

a)      Poradnia Chorób Jelita Grubego

b)     Poradnia Stomijna

c)      Poradnia Chirurgiczna

d)     Poradnia Chorób Naczyń

7.      Przychodnia Chirurgii Dziecięcej

a)      Poradnia Chirurgii Dziecięcej

b)     Poradnia Chirurgii Dziecięcej z Wadami Wrodzonymi

c)      Poradnia Urologii Dziecięcej

8.      Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza

a)      Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

b)     Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej i Andrologii

9.      Przychodnia Okulistyczna

a)      Poradnia Okulistyczna

b)     Poradnia Okulistyczna Dziecięca

10.   Poradnia Anestezjologii – Walki z Bólem

11.   Poradnia Gastroenterologiczna

12.   Poradnia Hematologiczna

13.   Poradnia Kardiologiczna

14.   Poradnia Neurochirurgiczna

15.   Poradnia Neurologii Dziecięcej

16.   Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki

17.   Poradnia Ortopedyczna, Wad Postawy z preluksacją

18.   Poradnia Otolaryngologiczna

19.   Poradnia Pracownicza

20.   Poradnia Reumatologiczna

21.   Poradnia Stomatologiczna i Chirurgii Szczękowej

22.   Poradnia Urologiczna

23.   Zakład Endokrynologii i Diabetologii

a)      Poradnia Endokrynologiczna i Diabetologiczna

b)     Poradnia Osteoporozy

c)      Poradnia dla Ciężarnych Chorych na Cukrzycę

d)     Poradnia Leczenia Chorób Tarczycy u Kobiet w Ciąży

24.  Pracownie diagnostyczne

a)      Zakład Usprawniania Leczniczego

b)     Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia

c)      Zakład Radiologii i Diagnostyki Narządowej

d)     Zakład Mikrobiologii

e)      Zakład Patomorfologii

f)       Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.”

Zmiany do Statutu Szpitala były konieczne ze względu na spłaszczenie struktury szpitalnej w celu ograniczenia kosztów i zniwelowania strat w związku z I etapem programu operacyjno-strategicznego Szpitala.

Reorganizacja przychodni i poradni Szpitala podyktowana jest faktem, iż:

-         generują one w ciągu miesiąca straty rzędu 250 tys. zł. Duże „rozdrobnienie” (łącznie 48 jednostek) uniemożliwia sprawne ich nadzorowanie. Lekarze w nich pracujący łączną godziny pracy z czynnościami wykonywanymi w oddziale/klinice. Utworzenie 7 przychodni z 14 poradniami i 15 samodzielnych poradni pozwoli dokładniej kontrolować ich działalność. Nadzór nad nimi zostanie powierzony kierownikowi  Bloku Przychodniano-Poradnianego.

-         wraz z likwidacją Kliniki Chirurgii Dzieci uległy likwidacji Poradnie: Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej. Utworzono nową Przychodnię Chirurgii Dziecięcej, która podlega Oddziałowi Chirurgii Dziecięcej Szpitala.

-         wraz z przeniesieniem Kliniki Pediatrii, Alergologii  i   Gastroenterologii do budynku Szpitala Klinicznego AM w Bydgoszczy, przeniesione zostały Poradnie: Kardiologii Dziecięcej i Poradnia Chorób Dzieci.

-         połączono Poradnię Anestezjologiczną i Poradnię Walki z Bólem, ponieważ pracują      w niej ci sami lekarze Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej. Porady w nich udzielane dotyczą jednorodnej grupy pacjentów.

-         połączenie Poradni Stomatologicznej i Poradni Chirurgii Szczękowej wynika                 z zaopatrywania w nich jednorodnej grupy pacjentów i dotyczy tego samego narządu.

-         połączenie Przyzakładowej Poradni „K” z Wojewódzką Przychodnią Ginekologiczną wynika z zaopatrywania w nich jednorodnej grupy pacjentów.

-         połączenie Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej z Poradnią Andrologiczną wynika z tego, że leczeni w nich są pacjenci o podobnych jednostkach i zespołach chorobowych.

-         połączenie Wojewódzkiej Poradni Otolaryngologicznej z Przyszpitalną Poradnią Laryngologiczną uzasadnione jest zaopatrywaniem w niej pacjentów z tymi samymi schorzeniami, obie podporządkowane są merytorycznie ordynatorowi Oddziału Otolaryngologii w Szpitalu.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownej uchwały zatwierdzającej zmiany zapisu § 7 ust. 1 statutu oraz załącznika do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.