Uchwała Nr III/33/02

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Obwodem Żytomierskim (Ukraina)

 

Na podstawie art. 18 pkt 14 i art. 77  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zawrzeć umowę o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Obwodem Żytomierskim (Ukraina), stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2

Zarząd Województwa w okresach półrocznych składać będzie informacje o realizacji umowy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz.U.         z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) samorząd województwa, posiadając osobowość prawną i działając poprzez swoje organy, może zawierać umowy i porozumienia                      o międzynarodowej współpracy regionalnej.

 

            Na tej podstawie i w oparciu o stałe i rozwijające się kontakty pomiędzy administracjami i firmami obu regionów, Zarząd Województwa po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych podejmie decyzję o podpisaniu porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Obwodem Żytomierskim (Ukraina).