Uchwała NR III/32/ 02

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 736/2001  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r.

 

 

 

Na podstawie  art. 18  pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t j  Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.),   art. 109  ustawy z dnia 26 listopada   1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) 

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W uchwale nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. zmienionej uchwałami:

-   Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 771/2002 z dnia 25 lutego 2002 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 781/2002 z dnia 25 marca 2002 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/136/2002 z dnia 10 kwietnia 2002 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 23/144/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 796/2002 z dnia 27 maja 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/208/2002 z dnia  29 maja 2002 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 807/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/265/2002 z dnia  25 czerwca 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36/321/2002 z dnia  3 lipca 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 828/2002 z dnia  31 lipca 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 44/392/2002 z dnia  31 lipca 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 834/2002 z dnia  10 września 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 55/510/2002 z dnia  25 września 2002 r.,

- Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 851/2002 z dnia  7 października 2002 r.,

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 58/531/2002 z dnia 9 października 2002r

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 59/543/2002 z dnia16października 2002r

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 62/563/2002 z dnia30października 2002r

- Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 65/590/2002 z dnia 20 listopada 2002 r.,

 

 

 

wprowadza się  zmiany:

 

 

 

1/   W § 2    kwotę         „247.574.123 zł”         zastępuje się kwotą                 „246.965.011 zł”

2/   W § 3    kwotę         „254.790.587 zł”         zastępuje się kwotą                 „254.155.511 zł”

3/   W § 4  ust. 1   kwotę   „7.216.464 zł”         zastępuje się kwotą                    „ 7.190.500 zł”  

4/   W § 5    kwotę          „ 15.153.121 zł”         zastępuje się kwotą                   „15.127.157 zł”

5/   W § 7  ust. 1   kwotę „60.914.365 zł”         zastępuje się kwotą                   „61.132.613 zł”

6/   W § 8  ust. 1   kwotę „62.017.190 zł”         zastępuje się kwotą                   „62.117.190 zł”

7/   W § 8  ust. 2   kwotę „45.672.850 zł”         zastępuje się kwotą                   „45.072.850 zł”

8/   W § 10 ust. 1 pkt 1  kwotę  „8.389.641 zł” zastępuje się kwotą                    „ 8.242.842 zł”

9/   W § 10 ust. 1 pkt 2  kwotę  „8.203.904 zł” zastępuje się kwotą                    „ 7.967.309 zł”

10/ W § 10 ust. 2 pkt 1  kwotę  „8.204.100 zł” zastępuje się kwotą                    „ 6.593.100 zł”

11/ W § 10 ust. 2 pkt 2  kwotę  „8.179.850 zł” zastępuje się kwotą                    „ 6.568.850 zł”

12/ W § 10 ust. 3 pkt 1  kwotę „3.601.583 zł”  zastępuje się kwotą                    „ 3.844.684 zł”

13/ W § 10 ust. 3 pkt 2  kwotę „3.860.336 zł”  zastępuje się kwotą                    „ 4.103.809 zł”

14/ W § 12 ust. 1 kwotę  „103.226.277 zł”       zastępuje się kwotą                   „79.510.133 zł”

 

 

 

 

§ 2

 

 

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r.:

1/   Nr 1    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 1   do niniejszej uchwały,

2/   Nr 2    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 2   do niniejszej uchwały,

3/   Nr 3    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 3   do niniejszej uchwały,

4/   Nr 13  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 4   do niniejszej uchwały,

5/   Nr 14  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5   do niniejszej uchwały,

6/   Nr 15  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 6   do niniejszej uchwały,

7/   Nr 18  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 7   do niniejszej uchwały,

 

oraz odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7,  Nr 9, Nr 10.

 

 

 

 

§ 3

 

 

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

   

 

 

§ 4

 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e           

 

Proponowane zmiany w uchwale budżetowej na 2002 r. dotyczą:

-         w  § 2 – zmniejszenia  wielkości dochodów budżetowych o kwotę 609.112 zł,            tj.  z kwoty 247.574.123 zł do kwoty  246.965.011 zł,

-         w  § 3 – zmniejszenie wielkości  wydatków budżetowych o kwotę 635.076 zł,                 tj.  z kwoty 254.790.587 zł do kwoty  254.155.511 zł,

-         w § 4 ust. 1 – zmniejszenia wielkości deficytu o kwotę 25.964 zł, tj. z kwoty 7.216.464 zł do kwoty 7.190.600 zł,

-         w § 5 zmniejszenia wielkości przychodów o kwotę 25.964 zł, tj. z kwoty 15.153.121 zł do kwoty 15.127.157 zł,

-         w § 7 ust. 1 – zwiększenia   wielkości wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę 218.248 zł, tj. z kwoty  60.914.365 zł do kwoty 61.132.613 zł,

-         w § 8 ust. 1 – zwiększenia wielkości dotacji dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych   o kwotę 100.000  zł, tj. z kwoty 62.017.190 zł do kwoty 62.117.190 zł,

-         w § 8 ust. 2 – zmniejszenia  wielkości dotacji podmiotowych i celowych udzielanych   z budżetu województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 600.000 zł, tj. z kwoty 45.672.850 zł do kwoty 45.072.850 zł,

-         w § 10 ust.1 pkt 1 zmniejszenia wielkości  przychodów zakładów budżetowych          o kwotę 146.799 zł, tj. z kwoty 8.389.641 zł do kwoty 8.242.842 zł,

-         w § 10 ust.1 pkt 2 - zmniejszenia wielkości wydatków zakładów budżetowych o kwotę 236.595 zł, tj. z kwoty 8.203.904 zł do kwoty 7.967.309 zł,

-         w § 10 ust.2 pkt 1 - zmniejszenia wielkości  przychodów gospodarstw pomocniczych o kwotę 1.611.000 zł, tj. z kwoty 8.204.100 zł do kwoty 6.593.100 zł,

-         w § 10 ust.2 pkt 2 - zmniejszenia wielkości  wydatków gospodarstw pomocniczych       o kwotę 1.611.000 zł, tj. z kwoty 8.179.850 zł do kwoty 6.568.850 zł,

-         w § 10 ust. 3 pkt 1 – zwiększenia  wielkości przychodów środków specjalnych jednostek  budżetowych  o  kwotę 243.101 zł,  tj.  z  kwoty  3.601.583    do  kwoty 3.844.684 zł,

-         w § 10 ust. 3 pkt 2 – zwiększenia   wielkości wydatków środków specjalnych jednostek  budżetowych o kwotę 243.473 zł, tj. z kwoty 3.860.336 zł do kwoty 4.103.809 zł,

-         w § 12 ust. 1 zmniejszenia wielkości wpływów na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 23.716.144 zł, tj. z  kwoty 103.226.277 zł do kwoty 79.510.133 zł,

 

a także dotyczą zmian treści załączników do uchwały budżetowej, tj.

-         załącznika Nr 1  określającego wielkość dochodów budżetu Województwa wykazane w  załączniku  Nr 1  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 2 określającego wielkość wydatków budżetu Województwa wykazane w  załączniku Nr 2  do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 3 dotyczącego rozliczeń dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu Województwa na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 13 określającego wielkości planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 14 określającego wielkości planowanych przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 15 określającego wielkości planowanych przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2002 wykazane w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

-         załącznika Nr 18 określającego wielkości wpływów na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

 

oraz odpowiednie zmiany w załącznikach  Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7,  Nr 9, Nr 10.

 

 

Szersze omówienie zmian w załącznikach  Nr 1, Nr 2, Nr 3,  Nr 13, Nr 14, Nr 15 i Nr 18  do uchwały budżetowej przedstawiono poniżej.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2  DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

Proponuje się dokonać zmian w budżecie Województwa po stronie dochodów  i  wydatków                        w związku z :

 

1. Proponowanym przez Zarząd Województwa zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków

 

Zmiany polegają na :

 

Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków  w:

 

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych                                  o  kwotę    14.798 zł

 

Proponowana zmiana spowodowana jest możliwością wykorzystania w bieżącym roku środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nie w pełni wykorzystanych w roku 2001 przez zlikwidowane Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Toruniu i Włocławku. Środki w wysokości 14.798 zł proponuje się przeznaczyć dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na zakup sprzętu komputerowego.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

 

 

2. Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie zmian planu finansowego.

 

 

Zmiany polegają na :

Zwiększeniu planowanych wydatków w:

 

 

Dziale 010 – ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

Rozdziale 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych        o kwotę  4.600 zł

 

Zwiększenie planu wydatków Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku spowodowane jest faktem uregulowania w 2002 r. zobowiązań powstałych w 2001 r. w realizacji zadań utrzymania urządzeń melioracji wodnych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 

 

3. Decyzją  Ministra Finansów Nr BP9-4135(172)/BS/693-02 z dnia 12 września 2002 r. przyznającą dotację na utworzenie Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, zadania ujętego w Kontrakcie wojewódzkim

 

W budżecie województwa po stronie dochodów  zaplanowana została dotacja celowa               z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu Województwa, tj. utworzenia Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w kwocie 895.000 zł. Powyższą decyzją przyznano dotację na realizację inwestycji, co powoduje konieczność dokonania zmiany w budżecie województwa na rok 2002 po stronie dochodów polegającej na:

 

przeniesieniu planowanych dochodów między paragrafami  w kwocie  895.000 zł:

 

w Dziale 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

 

z    § 223 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

                   zadań własnych samorządu województwa

do § 653 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

                   I zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

 

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

4. Decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3-13/W/50/2002 z dnia 31 października 2002 r. oraz Nr WFB.I.-3013/W/52/2002 z dnia 6 listopada 2002 r. przyznającymi dotacje na realizację zadania pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego” ujętego w Kontrakcie wojewódzkim.

 

Pierwotnie w budżecie województwa zadanie pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego” zapisane było jako zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ujęte było w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości. Jednak powyższymi decyzjami Wojewody przyznano dotację  w zmienionej klasyfikacji budżetowej, jako dotację na zadania własne samorządu województwa. W związku z tym następuje konieczność zmiany klasyfikacji po stronie dochodów polegające na przeniesieniu ( zmianie ) z § 652 do § 653. W ramach powyższego zadania wyodrębnione zostały cztery  działania sklasyfikowane jako wydatki budżetowe  finansowane z dotacji z budżetu państwa w sposób następujący:

 

Działania  pn. „Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej” oraz pn. „Regionalny Ośrodek Monitoringu” realizowane będą  w:

 

Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Na powyższe działania proponuje się przeznaczyć po 100.000 zł na każde działanie.

 

Natomiast działania pn. „Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej” oraz pn. „Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej” realizowane będą w

 

 Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE,

Rozdziale 80195 – Pozostała działalność

 

Na działanie pn. „Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej” proponuje się przeznaczyć 100.000 zł a na działanie pn. ”Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej” – 200.000 zł.

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

5. Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym wydatków na zadanie pn. Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej w części finansowanej ze środków własnych Województwa.

 

Zmiany polegają na :

przeniesieniu  planowanych  wydatków   w  kwocie    100.000 zł  z:

 

 

Działu 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSłOWE

Rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

 

do:

- Działu 801 – OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

  Rozdziału 81095- Pozostała działalność    

 

Przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej spowodowane jest decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I-3013/W/50/2002 z dnia 31 października 2002 r. zmieniającą klasyfikację budżetową dotacji finansującej zadanie pod nazwą  „Regionalne Centrum Edukacji Innowacyjnej” realizowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz decyzją Zarządu Województwa dotyczącą zmiany formy realizacji powyższego zadania.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

6. Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Zarządu Dróg wojewódzki w Bydgoszczy w sprawie zmian planu finansowego.

 

Zmiany polegają na :

Zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę  9.800 zł:

 

Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

 

Proponowane zmiany w budżecie spowodowane są urealnieniem planu dochodów zgodnie         z wnioskiem Jednostki i pochodzić będą między innymi z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

 

 

7. Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w sprawie zmian planu finansowego.

 

Zmiany polegają na :

Zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę  140 zł:

 

Dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

Rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego

 

Dochody te pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

 

 

8. Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym wydatków na zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski .

 

Zmiany polegają na :

 

przesunięciu planowanych wydatków między paragrafami  na kwotę  98.000 zł w:

 

Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

 

Po podpisaniu stosownych porozumień z powiatami, które otrzymały nagrody za udział w konkursie „Galeria Powiatów”  zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji wydatków do formy wydatkowania środków przez Powiaty, co powoduje konieczność przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

9. Koniecznością zwiększenia planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli jednostek oświatowych.

 

W związku z występującymi brakami środków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych proponuje się przenieść środki z :

 

Działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                         w kwocie  156.230 zł            

Rozdziału 80133  - Szkoły pomaturalne i policealne                                w kwocie    58.894 zł

Rozdziału 80195 – Pozostała działalność                                                  w kwocie    97.336 zł

 

do

Działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                         w kwocie    97.230 zł     

Rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne                                                     w kwocie      6.342 zł       

Rozdziału 80133  - Szkoły pomaturalne i policealne                                w kwocie    67.888 zł

Rozdziału 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie

                                kolegia języków obcych                                              w kwocie    23.000 zł

 

Działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA              w kwocie   59.000 zł

Rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego                         w kwocie   40.000 zł

Rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne                                             w kwocie   19.000 zł

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planów finansowych: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu, Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

 

10. Koniecznością rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie od 1 października 2002 r. – w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

 

W związku z koniecznością rozliczenia do końca grudnia 2002 r. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłacenie nauczycielom  podwyższonych wynagrodzeń niezbędne jest urealnienie planu do faktycznych wielkości dotacji otrzymanej na ten cel.

W związku z powyższym następuje zmniejszenie planowanych dochodów oraz planowanych wydatków  w:

 

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              o kwotę    7.240 zł

Rozdziale 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie

                                kolegia języków obcych                                                  o kwotę    4.243 zł

Rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      o kwotę    2.997 zł

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planów finansowych: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu,  Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku, Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej w Toruniu, Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej w Bydgoszczy,  Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej we Włocławku.

 

 

11. Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu w sprawie zmian planu finansowego.

 

Zmiany polegają na :

 

Zmniejszeniu planowanych dochodów  o kwotę  2.760  zł:

 

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdziale 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne

 

oraz

 

Zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę  410  zł:

 

Dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne

 

Proponowane zmiany w budżecie spowodowane są urealnieniem planu dochodów zgodnie z wnioskiem Jednostki. Zmniejszenie planowanych dochodów spowodowane jest głównie niższymi niż pierwotnie planowano osiągnąć dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych  na rachunkach bankowych oraz za wydane duplikaty świadectw.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu.

 

 

12. Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w sprawie zmian planu finansowego.

 

Zmiany polegają na :

 

Zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę  800  zł:

 

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdziale 80141 – Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie

                                kolegia języków obcych 

 

Proponowane zmiany w budżecie spowodowane są urealnieniem planu dochodów zgodnie z wnioskiem Jednostki i pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.

 

13. Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym wydatków na zadania realizowane przez urząd Marszałkowski

 

Zmiany polegają na :

 

Zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł w:

 

Dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

 

Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż Centrum Onkologii w Warszawie nie pozyskało środków z Funduszy centralnych i nie podpisało stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację programu antytytoniowego pn. „Program polityki zdrowotnej i społeczno – ekonomicznej prowadzący do zmniejszenia konsumpcji tytoniu w województwie kujawsko – pomorskim”.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

14. Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w sprawie zmian planu finansowego.

 

Zmiany polegają na:

 

Zmniejszeniu planu dochodów w:

 

Dziale 853 – OPIEKA  SPOŁECZNA

Rozdziale 85300 – Integracja z Unią Europejską                                   o   kwotę   65.367 zł

 

i  zmniejszeniu planu wydatków w:

 

Dziale 853 – OPIEKA  SPOŁECZNA

Rozdziale 85300 – Integracja z Unią Europejską                                   o   kwotę   86.348 zł

 

Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z  realizacji programu Leonardo da Vinci określonych Kontraktem Projektu Media Coach oraz umową dotyczącą działania pn. „Wejście na rynek pracy”.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

 

15. Akceptacją Zarządu Województwa wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w sprawie zmian planu finansowego.

 

Zmiany polegają na:

 

Zmniejszeniu planu dochodów w:

 

Dziale 853 – OPIEKA  SPOŁECZNA

Rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy                                    o   kwotę      89.070 zł

 

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 89.300 zł spowodowane jest rezygnacją dotychczasowych najemców pomieszczeń biurowych. Natomiast planowane zwiększenie dochodów w kwocie 230 zł spowodowane jest uzyskaniem dodatkowych dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

 

 

16. Proponowanymi przez Zarząd Województwa zmianami w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego .

 

Zmiany polegają na :

zmniejszeniu  planowanych  dochodów    o  kwotę    370.623 zł w:

 

 

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność

 

oraz 

zmniejszeniu  planowanych  wydatków    o  kwotę    460.886 zł w:

 

 

Dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdziale 90095 – Pozostała działalność

 

Proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków stanowią urealnienie tych wielkości odpowiednio do zawartych umów w 2002 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej a także z rozliczeń umów zawartych w 2001 r.

 

Powyższe zmiany spowodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

 

Zgodnie z art. 61 b znowelizowanej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002 mówiącym o tym, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą zmienić przeznaczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych nie przekraczając jednak 15 % planowanej kwoty dotacji. Zarząd Województwa proponuje przeznaczyć część środków z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na zadanie pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu – dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin ubogich” z kwoty 200.000 zł do kwoty 156.415 zł.

Po dokonaniu proponowanych zmian ogólna kwota na realizację powyższego zadania              w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność  nie ulegnie zmianie i wynosi 459.000 zł, z tym, że w kwocie  302.585 zł zadanie jest finansowane               z dotacji (8,15 % przyznanej dotacji na bieżące utrzymanie WUP w Toruniu) oraz w kwocie 156.415 zł finansowane ze środków własnych.

Zmniejszenie środków dla WUP nie powoduje zmniejszenia zakresu realizowanych przez Jednostkę zadań.

 

 

Opisane powyżej zmiany dochodów i wydatków powodują odpowiednie zmiany  w załącznikach Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7,  Nr 9, Nr 10  do uchwały budżetowej.

 

 

Proponowane zmiany dochodów i wydatków budżetowych powodują zmniejszenie wielkości deficytu budżetowego o kwotę 25.964 zł.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

Proponowana zmiana załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącego rozliczenia dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu Województwa na rok 2002 polega na zmniejszeniu wielkości planowanych dochodów o kwotę 609.112 zł oraz zmniejszeniu wielkości planowanych wydatków o kwotę 635.076 zł powodujących zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 25.964 zł, tj. z kwoty 7.216.464 zł do kwoty 7.190.500 zł.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku Nr 4  do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

-         zmian w planie przychodów, wydatków i stanu środków obrotowych netto na koniec   2002 r. Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Włocławku zgodnie ze złożonym przez Biuro wnioskiem,

-         zmian w planie wydatków Centralnej Pralni Służby Zdrowia w Toruniu zgodnie ze złożonym przez Pralnię wnioskiem.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 14 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

W załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku Nr 5  do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

-         zmian w planie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zgodnie ze złożonym przez Gospodarstwo wnioskiem,

-         zmian w planie wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku zgodnie ze złożonym przez Gospodarstwo wnioskiem,

-         zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego zgodnie ze złożonym przez Gospodarstwo wnioskiem.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

W  załączniku nr 15 do uchwały budżetowej dotyczącym planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą  wielkości przychodów i wydatków środków specjalnych istniejących przy jednostkach budżetowych i wynikają  ze złożonych przez jednostki wniosków.

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 18 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej dotyczącym informacji o wpływach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002 proponuje się dokonać zmian przedstawionych w załączniku Nr 7  do niniejszej uchwały.

Proponowane zmiany dotyczą:

-         zmniejszenia wielkości planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz planowanych odsetek bankowych,

-         zmniejszenia wielkości planowanych przelewów redystrybucyjnych na rzecz:

-         Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-         Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-         Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-         Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-         zwiększenia wielkości planowanych przelewów redystrybucyjnych na rzecz:

-         Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

-         zmniejszenia planowanego stanu środków na koniec 2002 r.