Załącznik Nr 1 do Uchwały
Sejmiku Województwa
Nr III/32/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r. "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na rok 2002" uszczegółowionym uchwałą Nr 2/12/2002 Zarządu Województwa z dnia 9 stycznia 2002 r.
w sprawie ustalenia układu wykonanwczego budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2002 r.
wprowadza się następujące zmiany:
w złotych
               
Dział  Rozdział § Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8
      DOCHODY  OGÓŁEM 247 574 123 2 033 790 1 424 678 246 965 011
010     ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 23 809 887                     -      14 798 23 824 685
01004 Biura geodezji i terenów rolnych 143 373                     -      14 798 158 171
291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                         -                          -      14 798 14 798
150     PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 9 484 000 1 395 000 1 095 000 9 184 000
15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 484 000 1 395 000 1 095 000 9 184 000
223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 8 984 000 895 000                      -      8 089 000
652 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 000 500 000                      -                            -     
653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                         -                          -      1 095 000 1 095 000
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 48 227 000 3 500 13 300 48 236 800
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 724 000 3 500 13 300 3 733 800
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000                     -      8 000 33 000
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 32 000                     -      4 000 36 000
092 Pozostałe odsetki 5 000 3 500                      -      1 500
097 Wpływy z innych dochodów                         -                          -      1 300 1 300
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 175 934                     -      140 1 176 074
71003 Biura planowania przestrzennego 31 000                     -      140 31 140
097 Wpływy z innych dochodów                         -                          -      140 140
801     OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 3 206 263 10 000 300 800 3 497 063
80133 Szkoły pomaturalne i policealne 1 191 932 2 760                      -      1 189 172
092 Pozostałe odsetki 3 120 2 180                      -      940
097 Wpływy z różnych dochodów 16 230 580                      -      15 650
80141 Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych 1 332 231 4 243 800 1 328 788
223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 102 331 4 243                      -      98 088
097 Wpływy z różnych dochodów 1 300                     -      800 2 100
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 524 462 2 997                      -      521 465
223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 88 316 2 997                      -      85 319
80195 Pozostała działalność 97 895                     -      300 000 397 895
653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                         -                          -      300 000 300 000
851     OCHRONA ZDROWIA 19 133 749 100 000                      -      19 033 749
85149 Programy polityki zdrowotnej 100 000 100 000                      -                            -     
083 Wpływy z usług 100 000 100 000                      -                            -     
853     OPIEKA SPOŁECZNA 4 010 181 154 667 230 3 855 744
85300 Integracja z Unią Europejską 173 411 65 367                      -      108 044
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 155 650 65 367                      -      90 283
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 836 770 89 300 230 3 747 700
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 500 89 300                      -      31 200
092 Pozostałe odsetki 3                     -      50 53
097 Wpływy z różnych dochodów 4 267                     -      180 4 447
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 83 661                     -      410 84 071
85410 Internaty i bursy szkolne 5 256                     -      410 5 666
O83 Wpływy z usług 2 350                     -      410 2 760
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 174 000 370 623                      -      803 377
90095 Pozostała działalność 1 174 000 370 623                      -      803 377
244 Dotacje otrzymane funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 980 635 370 623                      -      610 012