Uchwała Nr III/31/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 – 2006

 

Na podstawie art. 64 ust. 1, art. 12 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji       i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr 784/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002-2006 zmienionej uchwałą Nr 836/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 września 2002 r. zmienia się załącznik Nr 1 jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.