Uchwała Nr III/30/02

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

w sprawie przyjęcia oświadczenia stron z dnia 25 października 2002 r. dotyczącego zmiany Kontraktu Wojewódzkiego zmienionego „Porozumieniem w sprawie zmiany kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawartego dnia 19 czerwca 2001 roku w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z dnia 13 czerwca 2002 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 16 ust. 5 i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2001 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się oświadczenie stron do kontraktu wojewódzkiego podpisane w dniu                 25 października 2002 r. przez Ministra Gospodarki oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 2

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.