Uchwała Nr III/28/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa        ( tj. z 2001 r. Dz.U.  Nr 142, poz. 1590 z póź. zm. ) oraz § 52 ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

uchwala się,  co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Ryszarda Zawiszewskiego i powierza obowiązki przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. oraz z § 50 Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Sejmik w celu sprawnego wykonywania zadań winien powołać komisje stałe lub doraźne.

Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonuje wyboru kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących oraz występuje z wnioskiem do Sejmiku o ich powołanie ( § 51 ust. 4 Statutu ). 

W myśl § 52 Statutu Województwa przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących komisji powołuje Sejmik na wniosek komisji.

 

            W związku z powyższym  zachodzi konieczność podjęcia przedstawionego projektu uchwały.