Uchwała Nr III/21/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 16 grudnia 2002 r.

 

w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa        ( tj. z 2001 r. Dz.U.  Nr 142, poz. 1590 z póź. zm. ) oraz § 52 ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

uchwala się,  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Jerzego Ortmanna i powierza obowiązki wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.