UCHWAŁA Nr  II/18/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 grudnia 2002 r.

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa         ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 50, § 51 ust.1, § 32 ust. 1 pkt. 3 Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały         Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn.zm.) 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Do składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa powołać następujących radnych:

1)      Władysława Kubiaka,

2)      Teresę Kucharską,

3)      Marię Kurnatowską,

4)      Macieja Mojzesowicza,

5)      Reginę Ostrowską,

6)      Wojciecha Szczupakowskiego,

7)      Bolesława Szulca,

8)      Jerzego Zawadzkiego,

9)      Lecha Zdrojewskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.