UCHWAŁA Nr  II/15/02

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 grudnia 2002 r.

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa         ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 50, § 51 ust.1, § 32 ust.1 pkt. 3 Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały         Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn.zm.) 

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Do składu osobowego Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego powołać następujących radnych:

1)      Domicelę Kopaczewską,

2)      Stanisławę Kuffel,

3)      Zygmunta Kwiatkowskiego,

4)      Jana Szopińskiego,

5)      Bolesława Szulca,

6)      Ryszarda Zawiszewskiego,

7)      Lecha Zdrojewskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.