Uchwała Nr II/10/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa          (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 i § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

                                                 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się liczbę członków komisji stałych Sejmiku:

1.      Komisji Rewizyjnej - 9 członków,

2.      Komisji  Budżetu i Finansów - 9 członków,

3.      Komisji  Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa - 9 członków,

4.      Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 7 członków,

5.      Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej - 6 członków,

6.      Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia - 7 członków,

7.      Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego - 7 członków,

8.      Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa - 5 członków,

9.      Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii - 7 członków.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.