Uchwała Nr II/9/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa    (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 i art. 20 ust.1,3 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj.  z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), zał. nr 1 i 2 i III tabeli zał. nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 2, § 88 ust. 2 Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia  23 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Dz.Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

1)       wynagrodzenie zasadnicze według XXIII górnej kategorii zaszeregowania w kwocie 5.200,00 zł,

2)       dodatek funkcyjny według 10 górnej stawki w kwocie 2.130,00 zł,

3)       dodatek specjalny w kwocie 2.854,00 zł  tj. 38,93 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który przyznaje się na okres do 31 października  2003 roku,

4)       dodatek za wieloletnią pracę wg ilości lat pracy, w kwocie 1040 zł co stanowi  20% wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

§ 2

Maksymalne łączne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr 501/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 4

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Marszałka Województwa wykonuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 26 listopada 2002r.