Uchwała Nr II/8/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2002-2006

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa          (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

                                                 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Radnemu Województwa w okresie sprawowania mandatu radnego, licząc od pierwszego posiedzenia Sejmiku, przysługuje dieta wypłacana miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu. Jednakże dieta za miesiąc listopad 2002 r. przysługuje proporcjonalnie za okres od dnia 19 do 30 listopada 2002 r.

2.      Wysokość miesięcznej diety przysługującej radnemu województwa ustala się jako krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 roku Nr 19, poz. 239) zwanej dalej kwotą bazową.

3.      Dieta nie przysługuje radnemu województwa pełniącemu odpłatnie funkcję członka Zarządu Województwa.

4.      Diety wypłaca się za dany miesiąc w ostatnim dniu  roboczym tego miesiąca.

 

§ 2

1.      Przewodniczącemu Sejmiku Województwa przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1,5 krotności kwoty bazowej.

2.      Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1,425 krotności kwoty bazowej.

3.      Przewodniczącym komisji stałych Sejmiku Województwa  przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1,425 krotności kwoty bazowej.

4.      Wiceprzewodniczącym komisji stałych i przewodniczącym komisji doraźnych Sejmiku Województwa przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1,35 krotności kwoty bazowej.

5.      Pozostałym radnym Sejmiku Województwa nie pełniącym funkcji określonych                w ust. 1- 4 przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1,275 krotności kwoty bazowej.

6.      Radnemu województwa pełniącemu kilka funkcji określonych w ust. 1-4 przysługuje miesięczna dieta w wysokości, która jest najwyższa.

 

 

 § 3

Uchyla się Uchwałę Nr 500/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia       11 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 19 listopada 2002 r.