Uchwała Nr II/7/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 grudnia 20002 r.

 

 

w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz opracowania Regulaminu Obrad Sejmiku

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa        (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.) oraz § 52 ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

 

uchwala, się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Piotra Całbeckiego i powierza obowiązki przewodniczącego doraźnej Komisji  do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz opracowania Regulaminu Obrad Sejmiku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.