Uchwała Nr  II/6/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 6 grudnia 2002 r.

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz opracowania Regulaminu Obrad Sejmiku i jej składu osobowego

 

Na podstawie art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa      (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 50 i § 51 ust. 2, § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się doraźną Komisję do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz opracowania Regulaminu Obrad Sejmiku w liczbie pięciu  radnych.

 

§ 2

Do składu osobowego doraźnej Komisji powołać następujących radnych:

1)      Piotra Całbeckiego,

2)      Andrzeja Dorszewskiego,

3)      Zygmunta Kwiatkowskiego,

4)      Piotra Ostrowskiego,

5)      Romana Pawłowskiego.

§ 3

Zobowiązać Komisję do zakończenia prac nad:

1)      projektem zmian do Statutu Województwa do dnia 19 grudnia 2002 r.

2)      projektem Regulaminu Obrad Sejmiku do dnia 10 stycznia 2003 r.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.