Uchwała Nr I/4/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 26 listopada 2002 r.

 

w sprawie wyboru wicemarszałków Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 

Na podstawie art. 32 ust.3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa        (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm ) oraz § 83 ust. 2 pkt. 2, § 32 ust. 1 pkt. 3 Statutu Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały        Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wicemarszałkami Województwa Kujawsko – Pomorskiego wybiera się:

 

1)      Władysława Kubiaka,

2)      Jana Szopińskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.