Uchwała Nr I/3/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 26 listopada 2002 r.

 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa        (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm ) oraz § 46, § 32 ust. 1 pkt. 3 Statutu Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Radnych:

1.      Zygmunta Kwiatkowskiego,

2.      Marka Wiśniewskiego

wybiera się wiceprzewodniczącymi Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.