Uchwała Nr  I/1/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

z dnia 26 listopada 2002 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa          (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) oraz § 32 ust. 1 pkt. 3 Statutu Województwa  Kujawsko – Pomorskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 23, poz. 141 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Radną Lucynę Andrysiak wybiera się Przewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         

                                                                                      Prowadzący obrady

 

                                                                                         Kamil Matuszewski