www.kujawsko-pomorskie.pl  
 Województwo Kujawsko-Pomorskie
 Strona główna
 O województwie
 Sejmik Województwa
   - Statut Województwa
   - Radni
   - Komisje
   - Kluby
   - Uchwały
   - Informacje o pracy
 Zarząd Województwa
 Urząd Marszałkowski
 Publikacje
 Zamówienia publiczne

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na 2001 rok

został przyjęty Uchwałą Nr 549/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2000 r. po stronie dochodów w kwocie 166.592.113 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 181.012.036 zł.

W 2001 roku kolejne uchwały, tj.:

-   Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 6/31/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 10/59/2001 z dnia 21 lutego 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 14/69/2001 z dnia 8 marca 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 592/2001 z dnia 26 marca 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 17/97/2001 z dnia 28 marca 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 614/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 25/130/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 626/2001 z dnia 28 maja 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 32/161/2001 z dnia 30 maja 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 35/188/2001 z dnia 10 czerwca 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 637/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 645/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 39/250/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 656/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 54/352/2001 z dnia 5 września 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 58/411/2001 z dnia 26 września 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 704/2001 z dnia 29 października 2001r.,

-    Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 65/471/2001 z dnia 30 października 2001r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 721/2001 z dnia 21 listopada 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 69/500/2001 z dnia 29 listopada 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 738/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r.,

-   Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 751/2001 z dnia  28 grudnia 2001 r.,

-   Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 76/569/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r.,

zmieniały budżet województwa.

 

         Zmiany budżetu spowodowane były przede wszystkim decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, które zmieniały kwoty poszczególnych dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach dochodowych. Jednocześnie zmiany te skutkowały na wielkości wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet.

Ponadto, w trakcie realizacji zadań zachodziła konieczność zmiany struktury wydatkowania środków.

 

         Ostatecznie budżet Województwa Kujawsko – Pomorskiego na koniec grudnia 2001 r. po stronie dochodów wynosił 268.729.079 zł, a po stronie wydatków 275.901.497 zł.

 

         Dochody budżetu województwa planowane wzrosły w ciągu roku o 102.136.966 zł do kwoty 268.729.079 zł i zostały wykonane w kwocie 246.848.917 zł, tj. 91,86 % kwoty planowanej.

 

         Wydatki budżetu województwa planowane wzrosły w ciągu roku o 94.889.461 zł do kwoty 275.901.497 zł i zostały wykonane w kwocie 252.214.121 zł, tj. 91,41 % kwoty planowanej.

 

 

         Ostatecznie rozliczenie otrzymanych dochodów zaliczanych do dochodów roku 2001 pozwoliło na ustalenie kwoty deficytu budżetowego w roku 2001.

Deficyt budżetowy w 2001 r. wyniósł 5.365.204 zł.

Na sfinansowanie deficytu, czyli wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaciągnięto kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. II O/Centrum Toruń.

 

         Zaplanowane w budżecie na 2001 rok rezerwy ogólne i celowe do końca 2001 roku zostały rozwiązane.

 

         Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości 13.487.957 zł, zostały wykonane w kwocie 17.950.361 zł, tj. 133,08 % kwoty planowanej.

 

         Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości 6.315.539 zł, zostały wykonane w kwocie 6.315.539 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej.

        

         Dotacje podmiotowe dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 71.056.862 zł, zostały przekazane w kwocie 64.284.082 zł, tj. 90,47 % kwoty planowanej.

 

         Dotacje celowe z budżetu Województwa zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowane w kwocie 1.922.100 zł, zostały przekazane w kwocie 1.682.648 zł, tj. 87,54 % kwoty planowanej.

 

         Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych planowane w kwocie 60.755.269 zł, zostały wykonane w kwocie 59.110.202 zł, tj. 97,29 % kwoty planowanej, natomiast wydatki planowane w kwocie 60.805.269 zł, zostały wykonane w kwocie 59.155.603 zł, tj. 97,29 % kwoty planowanej.

 

         Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2001 roku osiągnęły wartość:

1. Zakłady budżetowe

- przychody      14.476.666 zł,

- wydatki       16.338.798 zł,

 

2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

- przychody      5.966.311 zł,

- wydatki       5.908.045 zł,

 

3. Środki specjalne

- przychody      3.781.432 zł,

- wydatki       4.071.353 zł.

 

           

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2001 roku osiągnęły wartości:

           

1.      Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych   

- przychody      3.661.586 zł,

- wydatki       2.811.294 zł.

 

 

2.      Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- przychody      1.648.388 zł,

- wydatki       1.857.197 zł.

 

            Wpływy na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 85.119.158 zł, a redystrybucji środków dokonano na kwotę  91.152.228 zł.

 

            Dotacje podmiotowe planowane w wysokości 63.631.660 zł do przekazania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 57.350.231 zł, tj., 90,13 % kwoty planowanej.

 

            W 2001 roku Zarząd Województwa udzielił dwóch pożyczek z terminem spłaty do   17 grudnia 2002 r. następującym wojewódzkim jednostkom organizacyjnym:

-         Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy

      zobowiązanie wobec Województwa z tytułu udzielonej pożyczki wynosi 120.000 zł,

-         Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu

      zobowiązanie wobec Województwa z tytułu udzielonej pożyczki wynosi 1.547.039 zł.

 

  Powrót do listy uchwał